Preken – Gesorteerd op schriftlezing

Onderstaand een overzicht van alle preken gesorteerd op schriftlezing.

Genesis 4 Kaïn en Abel

Genesis 16, 2 Abraham en Sara

Genesis 28, 16 Oudejaarsavond

Genesis 50, 24 Laatste afscheid

Psalm 13 Hoe lang nog?

Exodus 19, 6 Een koninkrijk van priesters

Numeri 22, 22-35 Werelddierendag

Deuteronomium 18, 15 Een profeet uit uw midden

1 Koningen 10, 7b Waarlijk

1 Koningen 18, 37 Advent

2 Koningen 5, 1-15 Naäman

2 Kronieken 20, 6, 9 Waar is God?

Job 5, 17-26 Welzalig de mens

Job 33, 23-24 Job

Psalm 4 Roepen tot God (Psalm 4)

Psalm 4, 7 Kerkhervorming

Psalm 8 Een paradijs op aarde

Psalm 13 Goedheid en liefde

Psalm 15 Wie zal vertoeven in uw tent?

Psalm 22, 28a, 30 Zending

Psalm 23 Het lied van de herder

Psalm 23 De herder en het schaap

Psalm 23, 2 Hij voert mij naar vredig water

Psalm 30 Danklied na uitredding

Psalm 32, 8 Ik raad u, Mijn oog is op u

Psalm 37, 3b Dopen

Psalm 40, 3a Herdenking

Psalm 42, 3 Mijn ziel dorst naar God

Psalm 49, 16 Door God verlost

Psalm 51, 12 Een rein hart

Psalm 65 De lofzang klimt uit Sions zalen

Psalm 73, 23-24 Psalm 73

Psalm 90 Psalm 90 een gebed van Mozes

Psalm 90, 16 Bij de wisseling van het jaar

Psalm 92, 13 Als een palmboom

Psalm 95, 7b Op weg naar pasen

Psalm 97 De Heer regeert, de aarde verheuge zich

Psalm 103, 2 Vergeet niet één van Zijn weldaden

Psalm 121, 5 De Here is uw Bewaarder

Psalm 121, 5 De Here is uw Bewaarder

Psalm 123, 1 Ik hef mijn ogen op tot U

Psalm 146, 5 De God van Jacob

Prediker 12, 5 Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis

Jesaja 40, 31 Moe

Jesaja 41, 10 Vrees niet

Jesaja 42, 6 Advent God roept ons

Jesaja 45, 5 God is uniek

Jesaja 55, 1 O, alle gij dorstigen

Jeremia 7 Vals of echt?

Jeremia 7, 1-15 Des Heren tempel is dit

Jeremia 7, 4 De ware en de valse godsdienst

Hosea 4, 1 Geen trouw en geen liefde

Amos 5, 6 Zoekt de Here en leeft

Amos 9, 8 Israël-zondag

Jona 3 Wie weet?

Zacharia 8, 23c Omdat God met u is

Mattheüs 1, 1 What is in a name?

Mattheüs 1, 21 Jezus

Mattheüs 3, 13-17 De doop van Jezus

Mattheüs 4, 4 Niet alleen van brood zal de mens leven

Mattheüs 4, 12-23 Geroepen tot het licht

Mattheüs 4, 23-24 En Hij genas hen

Mattheüs 5 De christelijke levenshouding

Mattheüs 5, 3 Adventsgedachten

Mattheüs 5, 13 Armoedebestrijding

Mattheüs 5, 29 Zachtmoedig en nederig

Mattheüs 6, 8 Uw Vader weet wat gij van node hebt

Mattheüs 7, 11 Bij het nieuwe jaar: Hoe veel te meer!

Mattheüs 7, 11 Bidden

Mattheüs 7, 13-14 De enge poort, de brede en de smalle weg

Mattheüs 8,3 Aanraken

Mattheüs 8, 13 Ga heen, u geschiede naar uw geloof

Mattheüs 8, 23 Het schip in de storm

Mattheüs 9, 9-13 Mattheüs de tollenaar

Mattheüs 10, 29-31 De haren op uw hoofd

Mattheüs 10, 32 Roeping

Mattheüs 11, 3 Zijt Gij het die komen zou?

Mattheüs 13, 1-9 Wie oren heeft, die hore!

Mattheüs 13, 24-30 / 36-43 Onkruid tussen de tarwe

Mattheüs 15, 21-28 De Kananese vrouw

Mattheüs 15, 27a Ja, Here, doch

Mattheüs 16, 1-4 Tekenen zien

Mattheüs 18, 1-6 Worden als de kinderen

Mattheüs 18, 21-35 Zeventig maal zeven maal

Mattheüs 19, 26 Bij de mensen is dit onmogelijk

Mattheüs 20, 1-16 Grijp toch je kansen!

Mattheüs 21, 43 Het koninkrijk van God zal u worden ontnomen

Mattheüs 22, 21b Geef God wat van God is

Mattheüs 24, 32 Een zomerse toekomst

Mattheüs 25, 1 De tien maagden

Mattheüs 25, 31-46 Meedoen met Jezus

Mattheüs 26, 8 Waartoe die verkwisting?

Mattheüs 26,31 Ergernis

Mattheüs 26, 36-46 Matthäus Passion

Mattheüs 26, 62-63a Maar Jezus bleef zwijgen

Mattheüs 28, 1 Toen het begon te lichten

Mattheus 28, 18b Op weg naar Hemelvaart

Marcus 1, 2b De wegbereider

Marcus 2, 1 Een verlamde vergeven en genezen

Marcus 3, 1-6 Verdord

Marcus 3, 14 Hij stelde er twaalf aan

Marcus 4, 39-41 De storm op het meer

Marcus 5, 21-43 Redding uit grote nood

Marcus 5, 21-43 Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw

Marcus 8, 36 Schade aan de ziel

Marcus 9, 17 Ik heb mijn zoon tot U gebracht

Marcus 10, 2-12 Man en vrouw

Marcus 12, 13-17 Het recht van de keizer

Marcus 15, 20b-39 De stille week

Marcus 16, 1-8 Pasen feest van de opstanding

Marcus 16, 1-8 Hij is waarlijk opgestaan

Lukas 1, 1-4 Waar blijft U met Uw wonderen?

Lukas 1, 20 Met stomheid geslagen

Lukas 1, 28, 38 Advent

Lukas 1, 30 Advent 2005

Lukas 2, 10-12 Gij zult het kind vinden

Lukas 2, 15b Naar Bethlehem

Lukas 2, 20 Lallen

Lukas 2, 34 Vallen en opstaan

Lukas 3, 10-14 Wat moeten wij dan doen?

Lukas 3, 21-22 De doop van Jezus

Lukas 5, 19 Het dak op

Lukas 6, 27-28 Hebt uw vijanden lief

Lukas 7, 11-17 Een nieuwe tijd

Lukas 8, 1-5 Wat kunnen wij voor Jezus doen?

Lukas 8, 40-56 Ben je al twaalf?

Lukas 9, 59a Volg Mij

Lukas 10, 19a Ik heb u de macht gegeven

Lukas 11, 13 Hoeveel te meer

Lukas 12, 40 Weest ook gij bereid

Lukas 14, 15 Brood eten

Lukas 14, 17b Komt, want het is nu gereed

Lukas 14, 27 Kruis dragen

Lukas 15, 1 Feest en vrolijkheid

Lukas 15, 2 Eten met zondaars

Lukas 15, 6b Verloren en gevonden

Lukas 15, 17a Toen kwam hij tot zichzelf

Lukas 17, 15 En één van hen keerde terug

Lukas 18, 8b Geloof op aarde

Lukas 18, 31-43 De derde lijdensaankondiging

Lukas 19, 1-10 Zacheüs de tollenaar

Lukas 19, 38 Palmzondag

Lukas 20, 9-19 De gelijkenis van de wijnbouwers

Lukas 22, 21 Jezus en Judas

Lukas 22, 61-62 De verloochening van Petrus

Lukas 23, 12 Herodes en Pilatus bevriend

Lukas 23, 43 Paradijs

Lukas 24, 13-35 De Emmaüsgangers

Lukas 24, 34 De Heer is waarlijk opgestaan

Johannes 1, 11-12 Het vleesgeworden Woord

Johannes 1, 14 Wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd

Johannes 1, 29-52 De volgende dag

Johannes 3, 5 Trinitatis

Johannes 3, 5 Geboorte uit water en geest (bediening van de Heilige Doop)

Johannes 3, 14 Verhoging

Johannes 4, 42 Wij geloven niet meer om wat gij zegt

Johannes 6, 68 Tot wie zullen wij heengaan?

Johannes 8, 12 Dodenzondag

Johannes 8, 12 Het licht dezer wereld

Johannes 11, 1-44 De opwekking van Lazarus

Johannes 11, 31 Eeuwigheidszondag

Johannes 12 Leven uit de hoop

Johannes 12, 3 Zij zalfde de voeten van Jezus

Johannes 12, 27 Verlos mij

Johannes 13, 14 De voetwassing

Johannes 13, 31-35 Heerlijkheid en liefde

Johannes 14, 27 Vrede op aarde

Johannes 14, 30 Op weg naar hemelvaart

Johannes 15, 5 Gaaf Vet Lauw Cool

Johannes 16, 17 Nog een korte tijd

Johannes 16, 23 Bidden

Johannes 19, 26 Gemeenschap onder het kruis

Johannes 20, 18 Pasen

Johannes 20, 30 Wat niet beschreven is

Johannes 21, 7, 12 Het is de Heer

Johannes 21, 18 Gebracht worden waar je niet heen wil

Johannes 21, 18 Waar je niet wilt komen

Handelingen 1, 1-14 Hemelvaart Preek

Handelingen 1, 12a Toen keerden zij terug naar Jeruzalem

Handelingen 2, 17-18 De Heilige Geest en de geestdrift

Handelingen 2, 4 Spreken met andere tongen

Handelingen 2, 15 Mensen van het negende uur

Handelingen 5, 4b, 9a Ananias en Saffira

Handelingen 7, 56 De open hemel

Handelingen 9, 4-6 De bekering van Saulus

Handelingen 9, 10-17 Paulus en Ananias

Handelingen 19, 2 Na pinksteren

Handelingen 26, 29 Worden zoals ik

Handelingen 27, 25 Moed en vertrouwen

Handelingen 28, 11-31 U bent gewaarschuwd

Romeinen 5, 3 Wij roemen in de verdrukking

Romeinen 5, 10 De verzoening door plaatvervanging

Romeinen 6, 1-8 Pasen en Pinksteren op één dag

Romeinen 6, 8 Hinkende mensen

Romeinen 8, 18-30 Afhankelijk en toch geborgen

Romeinen 8, 28 Wij weten nu

Romeinen 12, 9-21 Van oud naar nieuw

Romeinen 12, 12 Wees blijde in de hoop

Romeinen 12, 13 Hulp in de noden der heiligen en gastvrijheid

Romeinen 13, 11-14 Het uur is aangebroken

Romeinen 13, 11-14 Het uur is voor u aangebroken

1 Korinthiërs 7, 29 De tijd is kort

1 Korintiërs 15, 26 De laatste vijand

1 Korintiërs 15, 26 Op weg naar Pasen

1 Korintiërs 15, 28c Opdat God zij alles in allen

2 Korintiërs 3, 3 Een brief van Christus

2 Korintiërs 3, 17 De Here is nu de Geest

2 Korintiërs 4, 7 Een schat in aarden vaten

2 Korintiërs 5 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed

2 Korintiërs 6, 2 Nu is het de dag des heils

Galaten 1, 3 Met Bunyan op reis

Galaten 4, 1-11 Gevangen en toch vrij

Galaten 5, 13 Bevrijding Gave en opgave

Galaten 6, 14 Roemen in het kruis

Efeziërs 4, 1 Roeping

Efeziërs 4, 1-10 Opgenomen naar de hemel

Efeziers 4, 10 Van Pasen tot Pinksteren

Efeziërs 5, 2 Wandelt in de liefde

Efeziërs 5, 16 Want de dagen zijn kwaad

Efeziërs 5, 32 Dit geheim is groot

Filippensen 4, 4 Verblijdt U in de Here te alle tijde

Filippensen 4, 5-6 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend

Hebreeën 4, 11 De rust van God

Hebreeën 4, 16 Voorbereiding Heilig Avondmaal

Jakobus 1, 22 Daders en hoorders

1 Petrus 1, 8 Geloof, hoop en liefde

1 Petrus 2, 2 Melk bij het avondmaal

1 Petrus 4, 7 Het einde aller dingen is nabij gekomen

1 Thessalonicenzen 4, 13 Lijdenstijd

1 Johannes 3, 20 God is meerder dan ons hart

Openbaring 1, 17 Dood en leven

Openbaring 12, 12b Satan en wij

Openbaring 21, 22 Geen tempel meer nodig

Catechismus – Zondag 45 Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Catechismus – Zondag 46 Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Catechismus – Zondag 47 Heidelbergse Catechismus Zondag 47

Catechismus – Zondag 48 Heidelbergse Catechismus Zondag 48

Catechismus – Zondag 49 Heidelbergse Catechismus Zondag 49

Catechismus – Zondag 50 Heidelbergse Catechismus Zondag 50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *