Het vleesgeworden Woord

Als u gaat geloven, dat Jezus voor ons geboren is en geleden heeft en gestorven is, als u dat werkelijk vandaag beleeft en belijdt en daarvan mag getuigen, dan bent u van God: Gods kind.

Johannes 1, 11-12
“God is vlees geworden en Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn Naam geloven.”

De plek van Jezus's geboorte. De geboortekerk in BethlehemGod is vlees geworden. Wat betekent dit? Het kan niet anders zijn dan dat Johannes doelt op Jezus Christus. “Vraagt gij zijn Naam, zo weet, dat Hij de Christus heet”. Dat hebben de mensen al honderden jaren geleden gezongen. Een eeuwen oud getuigenis, dat we al tegenkomen in het Oude Testament.

De profeet Jesaja zegt het zó: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouders en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst.” Wij kunnen filosoferen over God, en dat wordt vandaag de dag ook veel gedaan. Maar onze tekst zegt, dat alleen diegenen die Hem aangenomen hebben kunnen zeggen wie God is en wat die God voor hen betekent! Diegenen, die Hem aangenomen hebben in Christus, het kind Jezus van Bethlehem. Diegenen, die zich niet schamen arm en schamel te worden als de herders, zich neer te buigen voor een kind in een kribbe, zoals de drie koningen. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon, zó heeft Jezus het zelf ons gezegd.

Dat betekent ook, dat al die mensen, die Hem niet aangenomen hebben, die zich niet van hun zondige leven tot Hem bekeerd hebben, misschien wel denken God te kennen, maar dat zal dan niet de God van Bethlehem zijn, de God van het kerstfeest, Die de wereld verzoend heeft door de zonden van de mensen op Zich te nemen. Zulke mensen zijn er nog heel veel in onze wereld. En wat is dat jammer! Er zijn tal van teksten in het Oude Testament, die wijzen op de enigheid van God. Hij is de enige, die rechtvaardig is en die verlossen kan. Het kan niet zijn dat er naast Hem nog iemand God genoemd wordt! Hij is volkomen uniek! Ook een man als Paulus, die toch opgegroeid is in een Griekse wereld vol goden, spreekt daarvan. Voor hem is er maar Eén, en daarom moet elke knie zich voor Hem buigen! En dat komt, omdat hij Jezus Christus heeft leren kennen en Hem heeft aangenomen als zijn Redder en Verlosser. Door Hem heeft hij God leren kennen als de eeuwige Vader. Zo kan Johannes in onze tekst zeggen: “allen, die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden”.

Wie dat ter harte neemt: dat God mens is geworden, dat Hij een Kind was, en een balling is geworden, op de vlucht voor een moordlustige koning, daarna is opgevoed in een plaats waarvan men nauwelijks gehoord had, Nazareth, en daar nog tot zijn dertigste gewoond en gewerkt heeft als dorpstimmerman, wie dat alles ter harte neemt, krijgt de titel “kind van God”. Toen hij dertig was werd Hem de er bewezen een stukje uit de Bijbel te lezen in de synagoge. Maar toen Hij het ging uitleggen, wat Hij gelezen had, ontstond er beroering onder de aanwezigen.”Is dat niet onze Jezus? Hoe komt Hij dan toch aan al die wijsheid? Is Hij niet de timmerman en is Maria niet Zijn moeder?” Ach ja, wij zouden niet anders gesproken hebben! Het blijft een wonderlijk iets, dat zo Iemand van betrekkelijk lage komaf uitverkoren wordt de Zoon van God te zijn. Maar als u Hem aanneemt, wordt u “kind van God”. Als u gaat geloven, dat Jezus voor ons geboren is en geleden heeft en gestorven is, als u dat werkelijk vandaag beleeft en belijdt en daarvan mag getuigen, dan bent u van God: Gods kind.

Er zullen misschien mensen onder u zijn, die nu een zucht slaken en zeggen: ja, kon ik dat maar geloven, kon ik daar maar helemaal zeker van zijn, zodat ik me ook zo’n kind van God wist! Maar er zijn zoveel vervelende dingen in mijn leven gebeurd, dat ik het echt niet meer weet. Hoe moet ik nu kerstfeest gaan vieren?
 
Mag ik u eens een andere vraag stellen: heeft u zich wel eens afgevraagd, wat het God allemaal gekost heeft om u te kunnen redden en verlossen? Als u het nou eens van die kunt ging bekijken, zou u dan niet meer moed kunnen opvatten om toch te geloven, tegen de druk in? Om het goddelijke kind in alle nederigheid aan te nemen, als het grootste cadeau uit de hemel? Want wie of wat u en ik ook zijn, tot ons komt ook dit jaar weer die heerlijke boodschap: “Vrees niet, u is heden de Heiland geboren!”, Jezus Christus is Gods genadegave aan een verloren wereld. We hebben Hem allemaal hard nodig om nog hoop te kunnen hebben voor de toekomst. Daarom moeten wij niet moedeloos zijn, wij zijn toch gezegende mensen, hoopvolle mensen! In het Kerstkind ontvangen wij uitzicht op een betere wereld. Eens zal er op aarde overal vrede zijn. Geen aanslagen meer, geen hongersnood, geen epidemieën, geen natuurrampen. Nu al worden we geroepen om achter het Kerstkind aan te gaan en de nood in de wereld te bestrijden. Laten we dat dan ook doen en zó het kerstfeest uitdragen.

Amen.

2 gedachten over “Het vleesgeworden Woord”

  1. U hebt weinig aandacht gegeven aan het gedeelte: Hij kwam tot het Zijne en dat de Zijnen Hem niet aangenomen hebben. Dat stukje zou ik graag meer over willen weten. Maar er is niet veel over te vinden op internet.

  2. Jezus kwam tot het Zijne, Zijn mensen, verloren zondaars. Maar zij hebben Hem niet aangenomen als de Redder, de Messias. Integendeel: zij hebbenm Hem als misdadiger gekruisigd.
    Wat vindt u daarvan?
    Met hartelijke groet, ds.Kroes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *