De doop van Jezus

Ook tot Nazareth kwam het gerucht van de opwekkingsbeweging van Johannes. Jezus werd er door aangesproken.

Lukas 3, 21-22 en Matteüs 3, 13-17

Uit de eenzaamheid van de woestijn was hij plotseling opgedoken, Johannes. Jarenlang had hij daar geleefd. Nu zoekt hij de mensen op. Hij heeft een boodschap voor ze: het Koninkrijk van God is nabij gekomen, want de Messias is gekomen, Hij is onder jullie. Daar wisten ze van, dat was hun al eeuwen lang verteld. De Messias zou het oordeel brengen over de zondige wereld. Je kon er maar op één manier aan ontkomen: door je te bekeren en als teken daarvan je te laten dopen. De mensen reageerden daarop met een schok en massaal. Een hele volksbeweging kwam op gang. Duizenden verzamelden zich bij de Jordaan om te luisteren naar de donderpreken van Johannes en zich daar te laten dopen door hem.

Ook tot Nazareth kwam het gerucht van de opwekkingsbeweging van Johannes.  Jezus werd er door aangesproken. Stel je voor, daar is een beweging aan de gang van mensen, die het Koninkrijk van God verwachten! Daar moest Hij bij zijn, want daar ging het Hem toch ook om! En zo gaat Hij op reis, een heel stuk. Dan ziet  en hoort Hij Johannes. Hij ziet ook al die mensen, die zich laten dopen. Wat gaat Jezus doen? Blijft Hij op afstand staan? Verwonderd en blij om al die mensen? Of knielt Hij neer bij de Jordaan om God er v oor te danken? Gaat Hij soms naast Johannes staan om zijn neef een handje te helpen? We zouden dat kunnen begrijpen. Maar Jezus doet dit alles niet. Luister maar naar Mattheüs: “Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen.”

Eigenlijk een beetje vreemd. Dat vond Johannes ook, want hij wist dat Hij de Messias was en Hij had de mensen al op Hem gewezen: “Die na mij komt is sterker dan ik en ik ben niet waard Hem de schoenriem los te maken.” Daarom is het voor hem een raadsel dat Jezus Zich door hem laat dopen. Het zou eerder omgekeerd moeten zijn! En dat zegt hij dan ook: “Ik heb nodig door U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?”

Gaat Jezus het hem uitleggen? Nee, dat doet Hij niet. Veel uitleg hebben de mensen nooit van Hem gekregen, ook niet toen hij sprak over Zijn lijden en sterven. Jezus is geen uitlegger, maar een doener. En nu zijn veel mensen in de weer om uit te leggen wat Hij gedaan heeft!  Jezus zegt alleen maar: “Laat Mij het nu maar doen, want zó wordt alle gerechtigheid vervult.” Je zou ook kunnen zeggen: “Laat mij nu maar doen, dit is nu eenmaal mijn roeping. Ieder heeft zijn eigen plicht in de wereld en moet die ook volbrengen. Jij, Johannes, bent er om te dopen, Ik om gedoopt te worden…” Johannes zag het toen ook, als in een flits, dat dit Gods bedoeling was. En hij doopte Hem.

Is het niet raadselachtig en wonderlijk, Gemeente? Toch ligt hier de grondslag van het Evangelie. Hele groepen mensen heeft Johannes al gedoopt, wekenlang, en het zal voorlopig ook nog wel zo doorgaan, wie weet maanden lang, tot Herodes de profeet op het schavot brengt. En nu wordt met al dat volk ook Jezus gedoopt. Tussen al die mensen, hoog en laag, rijk en arm, schriftgeleerden en soldaten, huismoeders en kinderen, zieken en gezonden, staat Hij daar. Je zou Hem niet herkennen. Hij is als één van al die anderen! Maar heeft Jezus dan ook zonde te belijden? Moest Hij Zich dan ook bekeren? Nee toch? Hij heeft bij de doop geen enkele gedachte aan zonde en bekering, integendeel: Hij denkt aan heel andere dingen, Hij denkt aan God en aan wie Hij is, en dat wordt Hem ook duidelijk, opeens, als Hij Gods stem hoort: “Deze is Mijn geliefde Zoon”. Jezus voelt Zich niet een zondaar, die bekeerd moest worden en daarom naast de mensen is gaan staan. Maar Hij voelde wel de behoefte om bij de mensen te zijn en uit solidariteit naast hen te gaan staan. Hij maakt Zich als ’t ware aan de zondaren gelijk… Hij laat Zich dopen, niet voor Zijn zonden, maar voor die van hén.

Ziet u wat Jezus hier doet? Dat wordt ons nog duidelijker, als we Hem naast Johannes zetten. Johannes staat eigenlijk tegenover het volk en preekt oordeel. Dat was zijn profetische opdracht. Hij moest de aankondiger zijn, de wegbereider. En alleen zó zou hij zijn gerechtigheid vervullen, dwz alleen zó zou hij recht staan tegenover God. Ook Jezus erkende dat bij Johannes, dat  hij de grote voorloper was, de laatste van de Oudtestamentische profeten, die de Messias zou aankondigen. Tegelijk echter vindt in dit gebeuren de omslag plaats van oud naar nieuw. Johannes sluit het Oude Testament af en geeft het stokje over aan Jezus, met Wie het Nieuwe Testament begint! Zo zal Jezus het later ook Zelf betuigen, dat Johannes weliswaar de grootste der profeten was, maar kleiner dan de kleinste in het Nieuwe Verbond. Het Oude en het Nieuwe Verbond staan hier tegenover elkaar, de oude en de nieuwe tijd, de oude en de nieuwe wereld. De houding van Johannes is die van de heilige toorn over de zonde, de houding van Jezus is die van de heilige liefde. De houding van Johannes is die van straf en oordeel, de houding van Jezus is die van vergeving en solidariteit. Natuurlijk is zo’n tegenstelling niet absoluut. Bij Johannes is de liefde ook best te vinden. Spoorde hij de mensen niet aan hun kleren en eten  te delen met de armen? En bij Jezus ontbreekt het ook niet aan toorn. Gooide Hij de tafels van de geldwisselaars niet om in de tempel? Maar er is een verschil in accent, wat bepalend is voor hun houding. Johannes staat tegenover de mensen, Jezus staat naast hen. Johannes staat vóór de mensen, Jezus staat achter hen. Johannes preekt het oordeel, Jezus buigt Zich onder het oordeel. Johannes houdt de anderen hun zonden voor, Jezus neemt de zonden van de anderen  op Zich.

Voor Johannes was dit eerst een raadsel. Later heeft ook hij het begrepen, toen hij tegen zijn discipelen zei: “Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.” De mensen om Johannes en Jezus heen zagen het trouwens ook gebeuren, toen de duif op Jezus neerdaalde. De duif, dat is de Heilige Geest. En als ze het nog niet begrepen, dan horen ze ook nog de stem van God, Die zei: “Gij zijt Mijn Zoon, Mijn geliefde, in U heb ik Mijn welbehagen.”

In dit nieuwe genadeverbond zijn wij gedoopt, Gemeente. In dit nieuwe genadeverbond beginnen wij ook een nieuw jaar. Wij behoren de nieuwe aeon toe, het Koninkrijk van God, dat onherroepelijk komt. Laten wij dan ook die nieuwe houding van Jezus aannemen en tonen: solidariteit met een zondige wereld, genade en barmhartigheid, nederigheid en zelfopoffering.

Gij armen en verdrukten,
Ziet uit naar Hem, die u bevrijdt;
Gebeukten en gebukten,
In zijn rijk is gerechtigheid.
Gij, die, u zelf tot schade,
Des Heren weg verliet,
De Heer is vol genade,
Voor eeuwig toornt Hij niet,-
Hij die voor u blijft zorgen,
De zonde van u doet
Als de avond van de morgen,
Ja, kwaad vergeldt met goed.
                                Gezang 15, 2

Amen.

18 gedachten over “De doop van Jezus”

 1. Zij kennen de Man van Smarten. De Joden kijken voortdurend naar deze Mysterieuze Man. Ook in de Hemelse gewesten is aller ogen op HEM gericht! Zeker gaf de HERE JEZUS, een goed voorbeeld !. “Wie zal HEM kunnen “ overtuigen van zonde . Als de HERE zelf gedoopt wil worden, dan moet ik zeker gedoopt worden. Groet. fred.

 2. Beste Joss en Fred,
  Wanneer Jezus gedoopt is, weten we niet. Dat vermelden Mattheüs en Lucas niet. Jezus had geen zonde en wilde toch gedoopt worden, uit solidariteit met de zondige mensen, terwille van hun zonden (die moesten verzoend, afgewassen worden!). Ben jij nog niet gedoopt, Fred?
  Groeten, ds.Kroes.

 3. Best ds. Kroes, bedankt voor reactie. Bij mijn posting lijkt het, dat ik niet gedoopt was. Maar nu u het toch vraag, wil ik toch iets erbij schrijven, dat ik een wederdoper bent. Bij mijn bekering, op een avond was ik een ander mens geworden!. Met al mijn zondige levenswijze , heeft de HERE JEZUS, mij toch aangenomen, en door Zijn Geest bevestigt. Door dat ik meteen begon, met getuigen van Zijn Verlossende Kracht. Maar nu de doop!?. Ik heb toen niet het gevoel, dat ik weer op nieuw gedoopt moet worden, maar ik heb het toch gedaan!. Dit heeft mij toch geholpen in dagelijkse leven als Christen! Na jaren van strijd tegen de Zonde, waar ik vreselijke tijden meegemaakt hebt. Kwam toch de ommekeer, door bestuderen van de Romeinen brief, waar geschreven staat, dat de Zonde geen heerschappij meer, over mij zal hebben, omdat ik, door de doop, met Christus gestorven was…. .!. Want ik dient God , niet meer naar de Letter der Wet, maar naar de Nieuwe Wet des Levens in Christus { Romeinen 8}Met vriendelijke groet. fred.

 4. Beste ds. Kroes, Begrijp ik het nu goed dat Jezus middels Zijn doop de zonden van de wereld weggenomen heeft? Ik heb altijd gedacht dat dat aan het kruis gebeurde? Vriendelijke groetjes Mareille

 5. Beste Mareille,
  De doop is “tot vergeving van zonden”. Omdat Jezus geen zonden had en toch gedoopt wilde worden, zou je kunnen zeggen, dat Hij dit uit solidariteit met de mensen doet, dus tot vergeving van hun zonden. In deze zin is Zijn doop al een verwijzing naar het kruis, waar Hij onze zonden heeft (weg)gedragen. Dat heb je goed gezien hoor! Hartelijke groet, sjaloom! ds.Kroes.

 6. Ik vind het opmerkelijk dat het jaar wanneer Jezus gedoopt is, nergens vermeld staat.
  Er moet toch ergens informatie staan of niet?

 7. god heeft alle zonden van de wereld op jezus gelegd en niet johannes de doper. staat in isahia 53.
  anders had johannes de doper niet gezegd van nee ik moet door u gedoopt worden. maar dan had hij gezegd van ik vind het goed en zal alle zonden van de wereld op u leggen. laten we eerlijk zijn johnannes de doper wist niet eens hoe de here jezus eruit zag. dat wist hij pas toen na de doopsel alles bekend werd gemaakt door de helige geest die op jezus kwam en door dat god de vader dat zei.
  de here jezus werd gedoopt om zich met ons te indentificeren en dus eigelijk zei van ik sta hier voor alle zondaars om jullie zonden te dragen aan het kruis en voor jullie te sterven (dus ik bevrijd jullie van alle zonden ) zodat jullie mijn rechtvaardigheid kunnen krijgen en zo door god de vader rechtvaardig verklaart worden zodat jullie bevrijd van zonden zijn en zo naar de hemel kunnen. kijk maar naar 2 corinthiers 5.21 hij die zonder zonden was werd zonde voor ons zodat wij rechtvaardig verklaart worden en daarna moeten jullie romeinen lezen. wij zijn zonder zonden en rechtvaardig verklaart en daardoor hebben wij zekerheid dat wij naar de hemel gaan zonder twijfel.

 8. Beste Marvin,
  Je hebt helemaal gelijk!JIjdenkt goed na over de Woorden van de Schrift, in hun verband,Ik lees graag nog eens elders een reactie van jou, schrijf gerus!
  Hartelijke groet, ds.Kroes.

 9. beste ds.kroes

  de schrift eist dat dat een oppervlakige studie niet goed is maar dat er een
  diepe studie van de schrift vereist is. staat ook in 2 timotheus anders krijg je demonische
  leren/valse leren zonder grondige studie. en er zij al teveel mensen in de
  preekstoelen vandaag de dag die de schrift totaal verkeerd interpreteren.

 10. beste ds. kroes

  die foto van u op de site van het doopsel van de here jezus klopt niet de schrift leert dat hij helemaal ondergedompelt was in het water in de jordaan.

  gods zegen marvin.

 11. Beste mj dielingen, je ben een enthousiaste schrijver. Heb je een Bijbel studie ontvangen, van iemand die zo onderwezen heeft. Bij de Pinkstergemeente misschien!?. En mag ik je vragen hou je bent.
  Groet . fred.

 12. lieve fred.

  helaas geloven de leden van de pinkstergemeente als ook een zeer groot deel van het christendom die zichzelf een zondaar noemt en niet in hun hart geloven dat toen johannes de doper de here jezus doopte god door johannes de doper de zonde van de wereld op jezus legde en het aan het kruis uitbloedde. zijn eigen leven opgaf en na 3 dagen weer opstond en dat christenen die dit geloven zonder zonde zijn. zo staat het ook in de bijbel hee duidelijk in romeinen. ik haal mijn onderwijs uit boeken van paul c jong en dan kijk ik alle bijbeltexten na en het klopt perfect. sindsdien ga in naar de new life mission kerk in lelystad. de enigste kerk in nederland dit dit ware bijbelse geloof predikt en onderwijst. lieve fred wat betekend hou je bent ??.

  als je wilt kan ik je gratis bijbelstudie boeken toesturen van paul c jong op onze kosten ????.
  ik hoor graag van je beste fred.

 13. Beste mj dielingen, ik heb je posting gelezen. Hoewel je ijverig bent, in het schrijven , is je laatste brief, niet zoals het hoort geschreven. ( Colossenzen 3:23) . Verder is je persoonlijke getuigenis niet zoals de HERE JEZUS, gezegd heeft, wanneer je vervuld zal worden, met de Geest der Waarheid, de Heiligen Geest. ( Johannes 15:26).
  En als je werkelijk , de Geest des Levens , den Heilig Geest , ontvangen heeft, zal je in de Wedergeboorte, de HERE JEZUS , Liefhebben , en van Hem getuigen. Want de Liefde Gods, die ons gegeven is, zal ons doen verlangen om van de HERE JEZUS te getuigen, waardoor de HERE God Zijn Vader , verheerlijk zal worden.
  Want ook, zijn er vele zondaars , die Wedergeboren zijn, door Het Woord der Prediking, en de HERE JEZUS de CHRISTUS des HEREN , aangenomen hebben, en door Zijn Vader , in het Koningrijk van de Zoon Zijner Liefde , overgeplaatst zijn, In Wien wij de vergeven van zonden In Hem , ontvangen hebben, door Zijn Bloed des Kruisigt. ( Johannes 1: 12-13) ( 1Petrus 1:3)( Colossenzen 1:13-14)
  Ook wij weten, en geleerd zijnde door de Wet Geest des Levens , dat wij niet meer leven door de Wet , Die ons de zonde doen kennen. Want In de Mens Christus Jezus, zijn wij , met Christus , genageld aan het Kruis, en met Hem, begraven, en ten derde dage met Hem , opgewekt ui t de dood. Hierin is de doop, de bevestiging voor ons ten aanzien aan de hemelse gewesten. En wie roemen wil, roemt dan In de HERE JEZUS de Christus des HEREN, de Enige uit God geboren Zoon.
  Groet. fred.

 14. Ik houd niet van de sterke tegenstelling tussen Johannes en Jezus: de een was immers de wegbereider voor de ander. Daarom staat er in vers 15 ‘want aldus betaamt het ons alle gerchtigheid te vervullen’.
  Let op het ONS. Ze staan daar samen in de Jordaan en doen samen de doop. En dat is een doop met Heilige Geest en met Vuur. Dit is in feite het einde van Johannes zyn taak en het begin van Jezus zyn taak. Direct daarna dryft de Geest Jezus uit in de woestyn om zyn grote vyand, de duivel, te ontmoeten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *