Preken

245 preken van Dominee Kroes
"Hebt gij de Heilige Geest ontvangen,
Toen gij tot het geloof kwaamt?"

Na pinksteren"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan."

Trinitatis"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;
en uw zonen en uw dochters zullen gezichten zien,
en uw ouderen zullen dromen dromen:
ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden
zal ik in die dagen van mijn Geest uitstorten
en zij zullen profeteren."

De Heilige Geest en de geestdriftWe zijn op het moment aangeland, dat Jezus voor de ogen van Zijn discipelen naar de hemel is gevaren. Een verbijsterend ogenblik voor allen.

Hemelvaart – Preek"Voorwaar, voorwaar Ik zeg u,
als gij de Vader om iets bidt.
zal Hij het u geven in mijn naam."

Bidden

Preek van zondag 7 mei.

"Hij trok mij op uit de kuil van het verderf…"

Herdenking"En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Zijn voeten
En Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei
Weest niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste en de Levende,
En Ik ben dood geweest, en zie: Ik ben levend tot in alle eeuwigheid
En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk."

Dood en levenTwee eenzame wandelaars op weg naar het dorpje Emmaüs, net buiten Jeruzalem, hadden gehoord van de vrouwen die Jezus’ graf leeg hadden aangetroffen...

De Emmaüsgangers

Wie was Judas en waarom verraadde hij Jezus? Wat weten wij eigenlijk van precies Judas af? Veel wordt er niet over hem in de Evangeliën verteld...

Jezus en JudasKruis dragen is moeilijk, dat weten we allemaal. En het valt ook niet gemakkelijk daarover te spreken. Toch is het goed, wanneer je het wel doet, want je merkt dan dat je niet de enige bent die een kruis te dragen heeft.

Kruis dragen

Ook tot Nazareth kwam het gerucht van de opwekkingsbeweging van Johannes. Jezus werd er door aangesproken.

De doop van JezusEeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is traditie dat dan de doden worden herdacht. Soms doet men dit ook op de laatste zondag van het jaar, op 31 december. In ieder geval staat de prediking vandaag sinds onheuglijke tijden in het teken van de “laatste dingen”: Gods Koninkrijk, het oordeel, de opstanding, de hemel.

Eeuwigheidszondag"Zijt Gij niet de God in de hemel en woont Uw naam niet in dit huis?"

Waar is God?