Een blik in de toekomst

Het laatste boek van de Bijbel -Openbaring van Johannes- schenkt ons een blik in de toekomst. In een visioen zag hij Gods Rijk op aarde komen en de gelovigen daarin binnengaan. Het boek begint met 7 brieven, elk gericht tot één van de Gemeenten in Klein-Azië. Iedere brief eindigt met een belofte.

Het laatste boek van de Bijbel -Openbaring van Johannes- schenkt ons een blik in de toekomst. In een visioen zag hij Gods Rijk op aarde komen en de gelovigen daarin binnengaan. Het boek begint met 7 brieven, elk gericht tot één van de Gemeenten in Klein-Azië. Iedere brief eindigt met een belofte.

Zo bijvoorbeeld in 2, 17:
“Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die staat in het paradijs van God.”

In 3, 15:
“Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen en Ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens.”

In 3, 21:
“Wie overwint, hem zal ik plaatsen op mijn troon, zoals Ik zelf heb overwonnen en met Mijn Vader zetel op Zijn troon.”

Het zijn beloftevolle stemmen, die ons tegemoet klinken in Openbaring! De verlosten worden door het Lam geweid en gevoerd aan waterbronnen des levens. (7, 17). Christus zal over onze wereld heersen als Koning in de eeuwen der eeuwen (11,15). Hij komt om alle mensen, doden en levenden, recht te doen. Hij zit op zijn troon en allen staan voor die troon. De boeken worden dan geopend. In die boeken staat het leven van allen beschreven, van het begin tot het einde.

Nog een ander boek wordt geopend: Het Boek Des Levens. Wat in de boeken beschreven staat betekent onze veroordeling. Wat in het Boek Des Levens beschreven staat betekent onze vrijspraak. Verloren zijn wij door eigen schuld: ons ongeloof. Behouden worden we door ons geloof in het Lam, dat de zonder der wereld gedragen heeft (20, 11-15).

Johannes, verbannen op een klein eiland tegenover de kust van Klein-Azië, ziet in een visioen de nieuwe aarde. Hij was een martelaar ter wille van zijn geloof in Christus. Een oude man al, maar hij mag nog visioenen zien! En hij hoort een luide stem: “Zie, hier is Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw noch geween noch smart zal er meer zijn, want het oude is voorbigegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw.”

Zo eindigt de Bijbel hoopvol: wie leeft in de verwachting van Christus’ wederkomst en van al het goede, dat God met deze wereld voor heeft, die mag blij vooruit zien, die heeft toekomst, die heeft eeuwig leven! Op die nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont en God alles in alles zal zijn, zal ook plaats zijn voor u!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *