Uw wil geschiede

Wij hebben wat moeite met de wil van God. Die is soms raadselachtig, vinden wij. Meestal denken we er ook pas aan op hoogtepunten en vooral dieptepunten van  ons leven.

Mattheüs 6, 10

Wij hebben wat moeite met de wil van God. Die is soms raadselachtig, vinden wij. Meestal denken we er ook pas aan op hoogtepunten en vooral dieptepunten van  ons leven. Als er een kindje geboren wordt of als twee mensen gaan trouwen of als iemand ernstig ziek of overleden is. Dan wordt wel eens -al te gemakkelijk- gezegd: het moest zo gebeuren. En dan denken we aan God.

Alsof de wil van God een fatum is, een noodlot, dat geheel buiten ons omgaat. Maar is dat wel zo? Natuurlijk, we belijden Gods soevereiniteit. Dat Zijn wil altijd moet gebeuren. Maar daarnaast heeft God ook nog een andere kant: dat Hij rekening houdt met ons mensen. Wij moeten dan ook rekening houden met Hem en vragen naar Zijn wil.

“Uw wil geschiede, hier op aarde, door ons mensen…”

Als we een zieke ontmoeten of in een of andere nood kunnen uithelpen, Uw wil geschiede! Bij alles in ons leven hebben we steeds weer Gods wil te zoeken en te doen.

Laten we de ogen de kost geven om te zien waarmee we Gods wil kunnen laten geschieden. Iemand heeft eens gezegd: “De wil van God is dagelijks onder ons, als een bedelaar die om brood vraagt.” Als we hem maar willen zien! Als we ons maar niet uit de voeten maken, als die wil van God op ons afkomt. Deze wil van God komt immers vaak op de meest ongelegen momenten, juist als wij onze eigen wil laten  gelden. Zou de Heer Zelf daar ook moeite mee hebben gehad, in Gethsémané? Toen Hij bad: “Niet Mijn wil, doch Uw wil geschiede…”

Maar door het volbrengen van Gods wil geeft Hij ook ons de kracht Gods wil te doen. Laten we dat in gedachtenis houden! Daarom bidden wij steeds weer: “Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,waar de Heiland is, alzo ook op de aarde, waar wij nog zijn.”

6 gedachten over “Uw wil geschiede”

 1. God respecteert de vrije wil van de mensen. Dit houdt in dat de mensen onderling uit respect voor die uitoefening van de vrije wil elkaar niet kunnen en mogen beoordelen over hun daden, want “Mij is de wrake” niet aan de mens. Het lijkt mij de bedoeling dat de mensen onderling kiezen voor het respecteren van elkaar verschillend zijn. Een start aan het begraven van de strijdbijl over niet belangrijke geloofszaken. Dat is jammer van de tijd en vooral van de strijd en het daardoor veroorzaakte onheil.

  A.J.Th. Smulders. Nunspeet.

 2. Geachte André, zeker is het zo, dat we respect moeten hebben voor elkaar en voor de “vrije wil” van een ander. En mensen verschillen nu een maal van elkaar. Laten we daarom elkaar niet zo snel veroordelen! Ieder mens komt tenslotte onder het oordeel van God te staan. Daar hoeven wij niet op vooruit te lopen! We moeten wel zelf de wil van God zoeken, opdat Zijn wil mag geschieden in ons leven. We moeten er voor open staan, er om bidden Maar dat hoef ik u niet te zeggen, dat vindt u natuurlijk ook! Hart.groet, Ds.Kroes.

 3. Uw wil geschiede……lijkt mij een nare geschiedenis, als het er om gaat het volstrekte onrecht in de wereld enigszins te doorgronden: de dood van vooral jonge kinderen, al dan niet gemarteld en vermoord binnen de hoeksteen van onze samenleving; het lot van Joodse kinderen in Wereld-oorlog 2 enz. etc.
  Ik zou als buitenkerkelijke ongelovige, nog wel kunnen begrijpen, als dit “Uw wil geschiede” een soort aanvoegende wijs zou zijn..”.opdat Uw wil geschiede” en die wil zou dan het tegendeel kunnen zijn van het slechte in de wereld….

  Is dat een mogelijke verklaring?
  Battes, Ronald

 4. Beste Ronald! Bedankt voor je reactie. Natuurlijk heb je gelijk, dat je niet op alle ellende in de wereld de wil van God kunt plakken, alsof Hij dat zó wil en ook zó gedaan heeft. Nee, God wil heel wat anders! Hij wil een mooie nieuwe on geschonden wereld, waarin vrede woont en medemenselijkheid. Maar de mensen maken er zo’n puinhoop van! En de macht van het kwaad met z’n vele uitlopers, die te keer gaat in de wereld en al het moois van God vernietigt. Zeker moeten wij daarom bidden: Uw wil geschiede, als een aanvoegende wijs. Dat het maar mag gebeuren, dat Gods wil de macht van satan teniet doet! Eens gaat dit gebeuren, als Gods Koninkrijk op aarde gekomen is. Daar moeten we op vertrouwen! Net hartelijke groet, ds.Kroes.

 5. Het is erg gemakkelijk alles toe te schrijven aan God als het gaat over de ellende die we meemaken. Die ellende komt voort uit het misbruik dat de mensen maken van de vrije wil. De engelen is deze eigenschap ontnomen, die veroorzaken daardoor geen ellende, integendeel, die hebben op grond van hun bestaan en opdracht allen de mogelijkheid het goede te doen. God heeft geen “last” van de wandaden van de mensen, die heeft Hij voorzien bij de schepping. Het is “all in the game”. We moeten elkaar als mensen zien als veroorzakers van alles wat niet goed gaat, maar evenveel inzien dat wat we goed doen ook onze eigen verantwoording is. Ook dat kun je niet aan God toeschrijven.

 6. “Uw wil geschiede”, ik denk (tegenwoordig!) vaak aan dit belangrijke onderdeel van het Onzevader, ik denk met name dat je dit belangrijke onderdeel van het Onzevader, ook mag én kan zien als de wil van je medemens die zich mag voltrekken hoe en wanneer je medemens wil dat die zich plaatsvindt en voltrekt, natuurlijk moét je medemens zich (ook) aan bepaalde condities houden: hij/zij mag zich niet onnodig én ongevraagd in jouw leven mengen, maar wanneer je medemens wat doet in die beslotenheid van zijn eigen privacy, bv. zonder daarvoor jouw of jouw eigendom kapot te doen, bv. dan moét je je medemens laten doen, héél misschien is wat je medemens doet ook immers Gods wil, beste wensen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *