De liturgie van de rouwdienst

De rouwdienst is over het algemeen wat korter dan een gewone kerkdienst. Meestal niet langer dan een half uur. We zien de volgende onderdelen: Votum en Groet; Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis; Schriftlezing(en); Overdenking; Gebeden; Zegen.

De rouwdienst is over het algemeen wat korter dan een gewone kerkdienst. Meestal niet langer dan een half uur. We zien de volgende onderdelen:

Votum en Groet
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis
Schriftlezing(en)
Overdenking
Gebeden
Zegen

Waneer de dienst in de kerk plaatsvindt, wordt er meestal tussen de verschillende delen gezongen. In het uitvaartcentrum, een gemeenschapshuis of het crematorium wordt wel muziek gespeeld of afgedraaid. Dit kan gebeuren vóór en na de dienst en ook wel als moment van bezinning na de overdenking. Gewoonlijk wordt er dan niet gezongen. Men heeft daar allerlei redenen voor: te weinig mensen, mensen die de liederen niet kennen, te veel verdriet, enzovoort.

De gebeden kunnen overgaan in een “uitgeleide” van de overledene. De voorganger loopt dan naar de kist toe en gaat daar staan. Hij zegt:

“Laat ons nu van hier gaan
Om onze gestorven zuster/broeder (naam)
Weg te dragen naar haar/zijn graf.
Wij geven (naam) uit handen
En leggen haar/hem in handen van de levende God”.

De Gemeente kan instemmen met een lied, bijvoorbeeld Gezang 399, 6 (Liedboek der Kerken):

Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag!
Geef, dat, eeuw in eeuw uit ons lied U loven mag.
Geef, dat we bij uw komst onstraflijk wezen mogen;
Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen;
Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Of Gezang 288, 5 (Liedboek):

Ja, Hij zal ons geleiden
In ’t schone paradijs,
Het bruiloftsmaal bereiden
Zijn grote Naam ten prijs.
De Liefde die wij zingen,
Zo schoon, zo ongekend,
Zal uit de bron ontspringen
Van God ons middelpunt.

Onder het zingen wordt de kist uitgedragen. Hierna kunnen de klokken worden geluid.

Tenslotte geef ik u een voorbeeld van de gebeden. Gebeden, waarin onze dank en lofprijzing, onze ootmoed en doodsangst zijn vervat. We denken daarin ook aan al die mensen, die vandaag met ons Gods hulp en vertroosting zo nodig hebben.

Eeuwige God,
Die alleen onsterfelijkheid bezit
En een toegankelijk licht bewoont,
Wij komen tot U als mensen die treuren,
Maar niet als zij die geen hoop hebben,
Ontferm U over ons,
Aanvaard onze gebeden.
En versterk ons in de hoop,
Die wij hebben gegrepen,
Dat wij mogen leven als mensen,
Die geloven in de gemeenschap der heiligen,
Vergeving der zonden
En de opstanding tot uw eeuwige heerlijkheid.
Heer in uw barmhartigheid
Hoor ons gebed.

Wij danken U, Heer,
Voor het leven van onze broeder/zuster,
Die wij vandaag gedenken voor Uw aangezicht,
Voor alle goede gaven,
Waarmee Gij hem/haar hebt gezegend,
Voor alles wat wij in hem/haar van U ontvingen
Aan liefde en vreugde, zorg en raad, troost en hulpvaardigheid.
Laat niets verloren gaan van hetgeen hij/zij ons naliet
Aan hoop en verwachting;
Dat hij/zij in alles waarin hij/zij U diende
Tot ons moge blijven spreken,
Nadat hij/zij gestorven is.
Heer in uw barmhartigheid,
Hoor ons gebed.

Wees met ons, o Heer,
En met allen die in rouw zijn om een mens die is heengegaan.
Laat onze droefheid ons de vreugde om uw heil niet ontnemen,
Laat onze tranen het uitzicht op uw toekomst niet verduisteren,
Laat onze rouw het geloof in uw liefde niet verwinnen.
Troost ons door uw genade en richt ons op door de kracht van uw Geest,
Dat wij niet in machteloosheid, maar in de verwachting van uw Koninkrijk
Uw Zoon mogen volgen op de weg, die leidt tot de volheid van het eeuwige leven.
Heer in uw barmhartigheid
Hoor ons gebed.

Vertroost nu, o Heer, in de stilte
Het hart van ieder,
Die tot U toevlucht neemt
En verhoor elk gebed
Dat in geloof tot U wordt gericht.
(Stilte voor persoonlijk gebed)

De God des vredes,
Die ons geroepen heeft tot Zijn heerlijkheid,
Vertrooste ons hart
En beware ons voor het Koninkrijk van Zijn Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.

(Amen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *