Islam en Christendom V

“…bovendien merk ik, dat ook andere godsdiensten stukjes waarheid van God kunnen doen oplichten. Het alleenrecht van de volledige geloofswaarheid over God kan naar mijn mening geen enkele godsdienst claimen. Wanneer Christenen de betekenis van rechtvaardigheid, vrijheid en liefde naar de ander ontkennen, leidt het af van God. Dan functioneert het geloof letterlijk als afgod.”

Ik las in het Centrale Weekblad eens een behartenswaardige ontboezeming van Corry Nicolay, een Hervormde predikante die veel samenwerkt met Moslims en Hindoes in Friesland. Zij schrijft:

“Natuurlijk is er het grote verschil in het belijden rond Jezus als de Christus. Door het contact met anders gelovigen is het mij duidelijk geworden dat ik niets van mijn christelijke geloofsopvatting wil inleveren. Ik ben en blijf Christen. Jezus Christus brengt verzoening. Daarom geloof ik, dat Jezus nooit de reden mag vormen tot onverzoenbaarheid, tot scheiding en kloof tussen mensen. Bovendien merk ik, dat ook andere godsdiensten stukjes waarheid van God kunnen doen oplichten. Het alleenrecht van de volledige geloofswaarheid over God kan naar mijn mening geen enkele godsdienst claimen. Wanneer Christenen de betekenis van rechtvaardigheid, vrijheid en liefde naar de ander ontkennen, leidt het af van God. Dan functioneert het geloof letterlijk als afgod.”

Dat mensen met verschillende geloofsovertuigingen met elkaar in conflict geraken heeft meestal te maken met vooroordelen.

Kijk naar Noord Ierland, Kosovo, de Molukken…Het ligt daarbij niet zo zeer aan de godsdiensten zelf, maar aan de mensen, die de godsdienst misbruiken om de anderen te onderdrukken. Meestal zijn daar etnische verschillen in het geding en de tegenstelling tussen rijken en armen en het bezetten van maatschappelijke posities. Dit is ook de achtergrond van het conflict op de Molukken. Eeuwen lang hebben daar -net als trouwens in het voormalige Joegoslavië- Moslims en Christenen vreedzaam naast elkaar gewoond. Op Java is het niet anders. Daar zijn op grote schaal christelijke kerkgebouwen verwoest. Wahid, de huidige president van Indonesië, en vroeger leider van de grootste Moslimbeweging in Indonesië, heeft daarvoor nog z’n excuses aangeboden. En hij wil zeker ook in de Molukken de vrede bewerken.

Ik las, dat onlangs de Protestantse Kerk (PKN) een enquête heeft gehouden met o.a. de vraag, of men zich aangesproken voelt door andere godsdiensten zoals de Islam. De uitkomst was teleurstellend: slechts 0,3 procent van het kerkelijke kader voelt zich in sterke mate aangesproken door de Islam; 73,8 procent in het geheel niet.

Tenslotte: er wordt wel eens gesproken over het “groene gevaar”, omdat de Islam zich opnieuw zo sterk uitbreidt over heel de wereld, zo ook in ons eigen land. Maar ik vraag u: waar zijn wij bang voor? Ja, ik weet wel, u leest in de krant over het Islamitische fundamentalisme, over de onderdrukking van de vrouwen door de Taliban, de aanslagen die gepleegd werden in New York, Madrid, Londen en elders in de wereld. Het geweld, dat doorgaat in Afghanistan en Irak, Libanon en de door Israël bezette gebieden. Maar het zijn toch maar kleine groepen, die dat doen, die dat wapen in de hand nemen. Het gros van de Moslims gruwt daarvan. En laten we ook bedenken: Hoe komt het dat sommige mensen zo doorslaan? Zijn het niet de omstandigheden die een mens zo maken? Door armoede en werkeloosheid en slechte economische vooruitzichten? Het is een protest tegen de huidige maatschappij en tegen de kapitalistische wereld van het Westen. Wij moesten veel grotere inspanningen leveren om dat protest onnodig te maken. Dan zal blijken dat alle godsdiensten in de wereld elkaar nodig hebben, opdat er vrede zij onder de mensen.

Vijf protestantse zuilen

 1. Een dagelijkse lofspreuk aan de Eeuwige, aan het begin van de dag.
 2. Wekelijks, zo mogelijk als gezin of samenlevenden, een gedachtenis aan geliefden, voorbede, avondgebed, b.v. op vrijdagavond.
 3. Het vieren in de geloofsgemeenschap en thuis van de grote dagen: de Christusfeesten van de geboorte van de Heer, de drie dagen van Pasen, Hemelvaart, Pinksteren – of ook nog andere gedenkdagen.
 4. Eenmaal per jaar een retraite van ten minste drie dagen in een spirituele omgeving, zo mogelijk samen met andere leden van de geloofsgemeenschap.
 5. Eenmaal in het leven een jaar van bijzondere dienstbaarheid.

Vijf zuilen van de islam

 1. Dagelijks: geloofsbelijdenis.
 2. Vijfmaal daags: rituele gebeden.
 3. Geven van aalmoezen.
 4. Een maal per jaar: vasten (ramadan).
 5. Een keer in je leven: pelgrimstocht naar Mekka.

Aldus vond ik in een krantenartikel. Ik vind de 5 Protestantse zuilen heel interessant en ben benieuwd of zij ook voorkomen in het nieuwe beleidsprogramma van de PKN. De visienota “Leren leven van verwondering”, die zo juist is uitgekomen, doen mij wel zoiets vermoeden. Maar ik heb hem nog niet ontvangen en gelezen. Wel weet ik, dat de 5 genoemde zuilen in onze Protestantse kerken nog maar heel zuinig toepassing vinden! Ik zou eerst bij me zelf moeten beginnen natuurlijk!

Wie weet?

19 gedachten over “Islam en Christendom V”

 1. Graag had ik mijn waardering uitgedrukt, voor de prachtige reeks over de Islam. Ik kan ook bevestigen, door persoonlijke contacten met Moslims, dat de bovenstaande gedachten echt overeenkomen met mijn ervaringen. Gisteren nog zei een Pakistaanse vrouw tegen mij, dat ze uit de Koran leerde, dat ze niet iemand moet vertellen wat die persoon moet doen, als ze er zelf niet eerst naar leefde. Waarlijk iets voor ons, christenen, om ernstig over na te denken.

  Een fundamentele vraag is echter nog niet beantwoord:
  De verzoening: Het NT leert ons:
  Handelingen 4:12 “Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden.”

  Verzoening gebeurt door middel van Christus.

  In hoeverre dienen we dan de stem van de Herder laten klinken ten overstaan van oprechte Moslims, omdat ook zij door middel van Jezus verzoening met God kunnen vinden?

  Lieve groeten
  Mientje

 2. Beste Mientje, Ja, de verzoening, dat is iets eigens van de Christen-gelovige. Daar leven we uit en dat mogen we ook nooit loslaten. De Islam heeft dit niet zo, maar zij hebben ook hun geloofsprincipes waaruit zij leven. Daarom kunnen we elkaar toch wel in hun waarde laten! En dat doet u ook, want u praat met een Pakistaanse over het geloof. Goed zo! Nu nog samen eten! Dag hoor, Ds.Kroes.

  1. Heer Ds. Kroes,

   Verzoening is ook niet echt iets van zeer orthodoxe christelijke gelovigen is mijn ervaring. Ook hier heb je mensen die extreem zijn. Al wil ik best wel gezellig samen met ze eten hoor!

 3. u gaat wel wat vragen uit de weg. Ik geloof toch dat de bijbel en koran op wezenlijke punten lijnrecht tegenover elkaar staan.
  Paulus bijvoordeeld was waarchijnlijk geen geliefd prediker geweest als er destijds al moslims waren.

  W.B de serie U vermijdt de problematiek van de politieke islam, uit vermijdt de tegenstellingen tussen joden,moslims en christenen, u vermijdt het jihadisme het antisemitisme van zowel moslims als christenen.
  U vermijdt het grillige karakter van Allah een god waar je nooit geheel zeker van bent.

  Pas op ik heb de moslims lief, mijn eigen vrouw heeft een moslim achtergrond. Ik eet met hen en spreek met hen.
  Toch komt deze serie me voor al een goedbedoelde manier om de tegenstellingen te verdoezelen in plaats van een op argumenten gebaseerde discussie aan te gaan.
  Helaas hoor ik dit geluid teveel in de wat vrijzinnig gevestigde kerken!

  met vriendelijke groet.

  1. Ik denk Upsidedown dat mevrouw bedoelt dat het goede ook eens gezegd mag worden. Dat is iets heel anders dan een hele groep op grond van één kenmerk diskwalificeren.

 4. L.S.! Bedankt voor uw kritische opmerkingen! Ik heb daar alle begrip voor. Maar het was niet mijn bedoeling om de tegenstellingen weer te geven, maar veeleer wat het Christendom en de Islam gemeen hebben. Over de tegenstellingen wordt al genoeg gesproken. Het lijkt me goed om het gemeenschappelijke op te zoeken en van daaruit tot een vredelievende samenleving te komen! Ik heb een schoonzoon, die Marokkaan is en met hem hoef je niet over Israël te praten. Ik weet wel hoe gevoelig dat alles ligt. Gelukkig kunnen we goed met elkaar eten (net als u)! Dat was dus mijn uitgangspunt. Laten anderen de tegenstellingen maar bespreken, ik wil daar liever het zwijgen toe doen. Als u wat verder gekeken heb in mijn website, zult u gezien hebben dat ik beslist niet vrijzinnig ben, integendeel. Met hartelijke groet, Ds.Kroes.

 5. We moeten respect hebben voor iedereen die een geloof heeft.
  In de Koran en de Bijbel staan veel goede dingen, als iedere Moslim of Christen zich letterlijk aan de Koran of de Bijbel zouden houden dan zuoden er geen conflicten zijn.

  Als Christen vertrouw ik op Jehovah en probeer ik in de voetstappen van Jezus te treden.
  Toen Jezus in de Hof van Gethsémané was zij hij tegen Petrus,”allen die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard vergaan”. Matth 26:51,52.

  Jezus bedoelde hiermee dat Christenen niet de wapenen moeten op nemen, ook niet tegen de vijand.
  Als alle Christenen dat zouden doen dan zou de wereld er heel anders uit zien.

  Met vriedelijke groet, Johan.

 6. Alles goed en wel,
  maar als ik geloof in Jezus Christus als Verlosser,
  en als ik geloof in de Bijbel als Gods Woord,
  dan kan ik toch niet om uitspraken van Jezus heen als Hij zegt:

  “Wie Mij niet kent heeft de Vader (God) niet gekend”

  “Niemand komt tot de Vader (God) dan door Mij”

  Ik heb respect voor iedereen en mijn deur staat open voor gelovigen en niet (of anders) gelovigen maar ik voel er weinig voor om Jezus woorden te ontkrachten (of hun waarheid te ontkennen) door in eigentijds modernisme en ‘vrijzinnige’ ideeën mee te gaan…

  Ieder geloof dat Jezus NIET erkent als Zoon van God en als Verlosser door Wiens genade wij behouden worden kan door wie dan ook beschouwt worden als een goed en mooi geloof, maar feit blijft toch dat het NIET erkennen van Jezus als Zoon van God én Verlosser haaks staat op de boodschap die de Bijbel ons leert!

  Merkte Jezus zelf al niet op dat wij op moesten passen voor dwaalleringen die ons van de Waarheid af zouden brengen?

  Vriendelijke groet,

 7. Beste Johan, Eagle en Wiebren,
  Bedankt voor jullie reacties!Ik kan ze wel begrijpen. Toch moeten we oppassen met “losstaande Bijbelteksten”. De Geest van de Bijbel leert ons niet te haten en buiten te sluiten, maar juist om lief te hebben. U weet het toch, wat er staat: “uw naaste liefhebben als u zelf”. Of zou een Islamiet geen naaste van ons zijn?
  God Zelf zal in het eindoordeel wel recht spreken. Laten we daar maar op vertrouwen.
  Met hartelijke groet, Ds.Kroes.

 8. Heeft u uw naaste lief, als u om der wille van de lieve vrede misstanden onbenoemd laat? Zou er een les geleerd kunnen worden van het wedervaren van Eli uit 1 Samuel 2-4? Let wel, ik doel niet op u maar op wat de gemeente overkomen kan als zij geen duidelijk onderscheid maakt en meent dat haar rituelen volstaan.
  :((

 9. Beste Sjun,
  Fijn dat je je zo inzet om een goed beeld van de Islam neer te zetten. Maar “misstanden” hoef je natuurlijk niet expliciet naar voren te halen om daarmee de Islam te verguizen. Wij kennen ze ook wel. Wij kunnen wat dat betreft ook de hand in eigen boezem steken. Kijk liever naar het goede! Ik ken Islamieten die een toonbeeld zijn van goedheid.
  Harteloijke groet, ds.Kroes.

 10. Allen, iedereen die interesse heeft in de verschillen tussen Christenen en Moslim kan ik het volgende aanbevelen -> Lees het boek “Niet in Mekka nog in Jeruzalem” van Jaap FijnvanDraat. In dit boekwerk staat ook perfect omschreven in welke tijd en grond het Moslim geloof is onstaan. JaapFijnvandraat heeft ook een website waar het e.e.a. op staat -> http://www.jaapfijnvandraat.nl. Van Harte aanbevolen!

 11. Zijn wij meer Christen dan de Christenen zelf?

  Jezus werd besneden op de achtste dag. [Lukas 2:21]
  moslims zijn besneden, christenen niet.

  De Bijbel verbiedt het eten van varkensvlees. [Leviticus 11:7, Deuteronomium 14:18 en Jesaja 65:2-5]
  moslims eten geen varkensvlees, christenen wel.

  De Bijbel waarschuwt voor alcoholische dranken. [Spreuken 20:1]
  moslims drinken niet, christenen wel.

  De Bijbel voorspelde de komst van een volgende profeet [Johannes 16:12]
  moslims geloven in de profeetschap van Muhammad ?, christenen niet.

  De Bijbel verbiedt het maken van beelden. [Exodus 20:4]
  moslims maken geen beelden, christenen wel.

  Jezus predikt in de Bijbel het geloof in één God. [Marcus 12:29]
  moslims geloven in één God, christenen geloven in de drie-eenheid.

  Jezus aanbad God met zijn gezicht op de grond. [Mattheus 26:39]
  moslims bidden op die manier, christenen niet.

  Vrouwen moeten zich bedekken volgens de Bijbel. [Korinthiërs 11:6]
  moslima’s bedekken zich, christenen niet.

  Jezus had een baard. [Jesaja 50:6]
  moslims laten hun baarden groeien, christenen niet.

  Jezus gebruikte het woord Al?h? voor God. [Aramees]
  moslims zeggen Allah, christenen niet.

  Bedoeling van bovenstaande vergelijking is het aantonen dat moslims wel degelijk van Jezus (vrede zij met hem) houden en hem volgen. Respect.

 12. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’
  20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’
  21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’
  ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. (johannes 1:19-21)

  Messias verwijst naar Jezus, wie word er bedoeld met ‘bent u de profeet’? Volgens moslims Mohammed(vrede zij met hem)

 13. 19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24 De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25 vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26 ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.
  Hallo Safya! zoals je ziet gaat het hier om Johannes en niet om Jezus. Johannes wijst op Jezus, die wel de Messias is! Overigens, met jouw vergelijking (Christenen-Moslims) kan ik wel instemmen. Dat bewiist weer eens, hoe dicht onze godsdiensten bij elkaar staan! Ik dank je voor je reacties!! Groeten.

 14. Jezus Christus is dood, heb hem lief, maar verwacht niets meer van hem. Geloof in God de Allesmachtige, de Barmhartige, de Genadevolle, Hij is je enige redding.

 15. Jezus Christus is niet dood! Hij leeft, want drie dagen na zijn dood is hij OPGESTAAN.
  Hij is weer naar de hemel teruggegaan en heeft Zijn Heilige Geest gezonden om ons te troosten en tot God te leiden.
  Heilig is Zijn naam.
  Ien

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *