Islam en Christendom IV

Mohammed spreekt over Abraham, die een grote plaats in de Koran inneemt. De gelovigen worden herhaaldelijk “kinderen van Ibrahim” genoemd, precies als in onze Bijbel. En ook Jezus neemt een belangrijke plaats in, hij wordt in de Koran “Isa” genoemd, zoon van “Mirjam” (Maria). Daaraan wordt vaak “Al-Masih” (Messias) toegevoegd en Gezant van Allah.

Mohammed spreekt over Abraham, die een grote plaats in de Koran inneemt. De gelovigen worden herhaaldelijk “kinderen van Ibrahim” genoemd, precies als in onze Bijbel. En ook Jezus neemt een belangrijke plaats in, hij wordt in de Koran “Isa” genoemd, zoon van “Mirjam” (Maria). Daaraan wordt vaak “Al-Masih” (Messias) toegevoegd en Gezant van Allah. Zoals in Soera 4:171:

“O lieden van de Schrift, overschrijdt niet de grenzen in uw godsdienst.
En zegt niets anders over Allah dan het wezenlijke.
Immers de Masih, Isa zoon van Mirjam
is slechts boodschapper van Allah en Zijn Woord.”

Maria is ook de enige vrouw die met name in de Koran genoemd wordt. Van haar wordt gezegd, dat Allah haar heeft uitverkoren boven de vrouwen van de wereldwezens (Soera 3:42).

Vele islamitische voorschriften in de Koran herinneren aan Bijbels erfgoed. Zo het houden van de vasten (de Ramadan),de besnijdenis, het oprecht en eerlijk met elkaar omgaan, je niet te buiten gaan aan allerlei dingen (drankzucht, rookgenot, overdadige seks, enz.), de vrouw met respect behandelen. Dit laatste verbaast ons, omdat wij altijd horen dat de vrouw in de Islam achter wordt gesteld. Vele eeuwen is dat ook in het openbare leven zo geweest, en bij de strengere Moslims -zeg maar de fundamentalisten- is dat nog zo. Maar in huis hebben zij zeker even veel te vertellen als de man, misschien wel meer. En nu begint in de modernere Moslimstaten het liberalisme ook meer door te breken, wat voor de vrouw meer vrijheid betekent en de kans om te studeren en belangrijke posities te verwerven. Wij waren acht jaar geleden in Marokko en daar zagen we in de wereldstad Casablanca bijvoorbeeld nog maar weinig echt gesluierde vrouwen rondlopen. En de universiteit daar telt vele jonge vrouwen. Dat een Moslim met 4 vrouwen mag trouwen is door Mohammed ook bedoeld als een verheffing van de vrouw, niet een vernedering. Want in die tijd was het bij de Bedoeïenen de gewoonte een hele harem te hebben… De profeet preekte: “Huw van de vrouwen, die goed schijnen in uw ogen er slechts twee, of drie, of vier; en wanneer gij vreest, dat gij niet billijk zult handelen, dan slechts één.” Mohammed zelf had ook maar 1 vrouw. En de meeste Moslims vandaag zijn ook met 1 vrouw getrouwd.

Tenslotte de vraag: hoe kunnen wij met elkaar omgaan, Christenen en Moslims? Per slot van rekening zijn er nu zo’n miljoen Moslims in Nederland. Je komt elkaar dus tegen. De Raad van Kerken heeft een werkgroep van Kerkmensen en Moslims, die elkaar regelmatig op verschillende plaatsen in het land ontmoeten. Bij ons in Barendrecht is er een groep vrouwen, Moslima en kerkleden, die samen met elkaar gaan koken en ondertussen hele gesprekken voeren. Zij wisselen ervaringen uit en bespreken ontstane problemen, met het doel om de verstandhouding tussen Moslims en Christenen te verbeteren en te verdiepen. De allesbeheersende vraag daarbij moet niet zijn wat ons van elkaar scheidt, maar wat ons verbindt en wat wij van elkaar kunnen leren. Moeilijk is bijvoorbeeld het verschillend spreken over God: is Allah dezelfde als God? Sprekend met Moslims zul je merken, dat zij er van uit gaan, dat wij beiden geloven in de Ene, de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige. Niets in de Koran wijst er op, dat Mohammed ooit geloofde dat Joden en Christenen een andere God vereerden. En wat denkt u, hoe de Christenen in Arabische landen over God spreken? In hun Arabische Bijbel staat “Allah”! Al voordat Mohammed optrad in het begin van de 7e eeuw spraken Arabische Christenen van Allah en van ar-Rahmaan (de Barmhartige). Toch kun je ook weer niet zeggen, dat het allemaal hetzelfde is, of je nu Islamitisch of Christelijk gelooft. Zo hebben Moslims een aantal pittige vragen voor Christenen in petto. Ik noem er enkele: “Hoe kan God, die Een is, tegelijk Drie zijn? En wat bedoelen de Christenen met het Zoon-van-God zijn van Jezus? Is de leer van de erfzonde niet te somber? Hoe verhouden zich genade en goede werken? Wat is de betekenis van verzoening?” Omgekeerd hebben Christenen ook wel een aantal spannende vragen voor Moslims: geloven zij werkelijk dat de mens van nature goed is? Kan de mens de weg van gehoorzaamheid en overgave (dat is toch “Islam”) ten volle gaan? Wat bedoelen zij met Gods vergeving en barmhartigheid? Als God almachtig is, wat zo sterk benadrukt wordt, waarom is het verzet dan zo groot tegen het christelijk belijden dat God meer doet dan een boek zenden, namelijk mens onder mensen worden?

Al deze vragen moeten wij in een sfeer van openheid en respect voor elkaar kunnen stellen. Wij moeten ons daarbij ook zelf afvragen: “Wat betekent Jezus als Zoon-van-God voor ons? En wat betekenen het kruis en de opstanding en de verzoening en het eeuwige leven voor ons persoonlijke geloofsleven?” Zijn het alleen maar dogma’s of doet het ons echt iets?

11 gedachten over “Islam en Christendom IV”

 1. Een kleine correctie op het huwelijksleven van Mohammed:
  Hij is in zijn eerste huwelijk met Chadidja, dat 23 jaar duurde, inderdaad monogaam gebleven. Later had hij echter op een gegeven moment zelfs negen vrouwen, vijf meer dan hij er aan zijn volgelingen toestond. Desondanks werd dat door zijn tijd- en geloofsgenoten niet vreemd gevonden, het paste bij zijn hoge status als leider van de gemeenschap.
  Eén van zijn huwelijken bleef niet onbesproken: hij trouwde met de ex-vrouw van zijn adoptiefzoon Zaid. Zo’n huwelijk gold destijds in Arabië als incest, maar Mohammed had tevoren een koranische openbaring ontvangen die zulke huwelijken voortaan toestond. Voor zijn tijdgenoten was de willekeur van zo’n ‘handige openbaring’ moeilijk te verteren.
  (bron: Jacques Waardenburg (red.), Islam; Norm, ideaal en werkelijkheid, Weesp 1984, blz. 63)

 2. Beste meneer DS. Kroes,

  ik moet voor een Geschiedenis een project maken,
  en daar moet ik veel vragen over de Moslims en Christenen in verwerken.

  Zou uw daar bij kunnen helpen met de volgende vragen:

  1. Wat zou de belanrijkste redden zijn geweest dat de christenen de moslims niet mochten en uit de stad Jeruzalem en andere belangrijke plaatsen in het Midden-oosten wilden verjagen.

  2. Zijn de christenen en moslims het vandaag de dag wél met elkaar eens? Leg je antwoord uit.

  Alvast hartelijk bedankt,

  Xenia

 3. Beste Xenia, het is niet gemakkelijk om een antwoord te geven op jouw vragen, maar ik zal het proberen.

  De reden waarom Christenen Moslims niet mogen (mochten). Dat is al een heel oud probleem! Je moet begrijpen, dat Mohammed zich in 6e eeuw al afzetten tegen de Christenen, die toen de boventoon voerden ( de Byzantijnse cultuur). Zijn legers veroverden stukje bij beetje de “Christelijke” wereld van toen. In de veertiende eeuw stonden de “Moren” zelfs voor de poorten van Wenen en bij Madrid. Je kunt je voorstellen, dat dat veel agressie opriep bij de Christenen. Van meetaf aan werd het Mohammedanisme verbreid “met het zwaard”. Daarom zijn er veel mensen in Nederland nog zo bang, dat dat nu weer gaat gebeuren (via het Moslimfundamental;isme van de Alqaida en Osama bin Laden). Al in de 7e eeuw was er een Christelijke schrijver, Johannes Damascenus, die waarschuwde voor die agressieve nijging van de Islam. Toen werd ook Jeruzalem bezet door de “Arabieren” en moesten de Christenen vluchten. In de Middeleeuwen (12e en 13e eeuw) hebben ze kruistochten georganiseerd om die Arabieren weer uit de stad (Jeruzalem) te gooien. De Christenen gaan er immers van uit, dat Jeruzalem HUN heilige stad is, omdat Jezus daar is gestorven en opgestaan. Maar dat doen de Joden natuurlijk ook! En de Moslims niet minder, want hun profeet Mohammed is DAAR in Jeruzalem ten hemel gevaren.
  Je ziet dus: het is een heel oude kwestie, die vijandschap tussen Christenen en Moslims. Hetzelfde geldt ook voor de verhouding van Joden en Moslims. Vraag maar aan Moslims, hoe ze over de Joden denken!

  Zijn de Christenen en Moslims het vandaag wel met elkaar eens? Nee, zeker niet! Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst nodigt de Koran niet daartoe uit. In dit Heilige Boek van de Moslims worden Christenen als vijanden afgeschilderd. Dan is er een groot verschil in de leer van Christenen en Moslims. Verschilpunten zijn: hoe je God (Allah) ziet, wat Jezus voor je betekent, de Drie-eenheid (God als Vader, Zoon en Heilige Geest), de weg om in de hemel te komen (bidden, goede werken en zo) en de manier van leven. Daar is dus veel verschil in denken. Maar aan de andere kant kunnen Christenen en Moslims, als zij echt uit het geloof leven, het ook goed hebben met elkaar. Ik bedoel: als zij leven uit barmhartigheid en naastenliefde (en dat wordt zowel in de Koran als in de Bijbel voorgeschreven). Ik ken Christelijke mensen met Mohammedaanse buren, die wekelijks bij elkaar gaan eten en samen met elkaar op vakantie gaan. Goed hé? We kunnen nog veel van elkaar leren, als we elkaar maar blijven respecteren! Niet bang zijn voor elkaar, maar met elkaar praten en respect hebben voor andermans mening. In Nederland bestaat op het moment angst voor “Islamisering”, dat betekent dat de Islam hier de boventoon gaat voeren. Het filmpje van Geert Wilders is daar ook een gevolg van. Het jaagt mensen tegen elkaar op. Dat moet niet! Je moet juist mensen met verschillende achtergrond bij elkaar brengen!
  SUCCES MET JE WERKSTUK HOOR! IK HOOP DAT JE AAN MIJN OPMERKINGEN IETS HEBT G

 4. Ik wil graag reageren op Ds. Kroes.

  Ik heb me de laatste jaren (als moslim) verdiept in de verschillen tussen de islam, christendom en jodendom. Ik moet je hierbij vertellen dat hoe meer versen ik las uit de bijbel, hoe standvastiger mijn geloof werd. Vele versen uit de bijbel bevestigen namelijk mijn godsdienst (terwijl je christenen precies het tegenovergesteld ziet doen).

  Ik ben zojuist een beetje aan het surfen op het internet en kwam dit interessante stukje tegen. Ik wil u graag CORRIGEREN wat betreft de dingen die in de koraan staan. U zegt namelijk:
  ‘Allereerst nodigt de Koran niet daartoe uit. In dit Heilige Boek van de Moslims worden Christenen als vijanden afgeschilderd.’

  De koraan schildert niemand af.. de koraan die stimuleert mij juist om in gesprek te gaan met de christenen. De koraan die vertelt mij namelijk: Zeg tegen de lieden van het schrift, kom en laten we praten over geloof, en tot een gelijk woord komen. Maar de voorwaarde voor de gesprek staan ook opgesomd in de koraan… (dat we 1 god nemen, en hem geen deelgenoten toekennen en geen heren naast hem nemen etc)….

  Dus wat dit betreft wil ik juist graag met christenen spreken over geloof. Eenheid van God, Is de bijbel Gods woord? Is jezus daadwerkelijk gekruisigd (erfzonden)…

  Mijn koraan die geeft daar duidelijke antwoorden op.. en dezelfde antwoorden en bevestigingen kom ik tegen in de bijbel!!!…
  Dus de vraag die ik mezelf heel vaak stel is de volgende:

  Hebben de christenen om mij heen het verkeerd of liegt jezus?
  Ik als moslim.. KAN NOOIT GELOVEN DAT JEZUS (profeet van Allah) liegt!!

  Excuses voor als het misschien een beetje direct overkomt.

  Mvg,
  Skoravi

 5. “Maar de voorwaarde voor de gesprek staan ook opgesomd in de koraan… (dat we 1 god nemen, en hem geen deelgenoten toekennen en geen heren naast hem nemen etc)….”

  Dus er wordt gewerkt met ‘voorwaarden’. Tsja, lekker hypocriet. Valt er uiteindelijk weinig te discusseren en is het gelijk altijd aan je kant.
  Ik stel dan ook voor de discussie in te gaan ZONDER voorwaarden vooraf en uit te gaan van meerdere ‘goden’, daar het gelijk nooit aan de kant van een religie kan staan.
  8)

 6. Voorwaarde mag toch zijn dat we van elkaar houden zoals Jezus mij, jou en ons allemaal lief had en de status waarin je geboren bent aflegd ten behoeve van het behoud van de ander.

 7. Uw verhaal over de huwelijkse staat van Mohammed klopt niet. Hij had meerdere vrouwen doch kreeg nimmer zonen. Het kan ook erg aardig zijn om een goed na te kijken wat er over Maria beweerd wordt in de Koran je komt dan op een behoorlijke historische omissie in vergelijking met bijbelse overleveringen. Mocht u het engels machtig zijn dan kunt u hier wat oren en ogen openende toelichting vinden over al te nieuwsprekende claims vanuit islam. Wat licht is, kan immers best belicht worden:
  http://my.opera.com/sjun/blog/idiots-guide-to-the-quran-hadiths
  💡

 8. “Want de Profeet, een van seksualiteit bezeten massamoordenaar, sluipmoordenaar, roverhoofdman, leugenaar en bedrieger, geldt in de islam als hét grote voorbeeld om na te volgen”. Zo lees ik al direct in het eerste stukje.Nu begrijp ik waar Wilders zijn haatzaaiende taal vandaan heeft! Ik hoef dan ook helemaal niet verder te lezen. Aan zulke taal en gezochte verwijten en vergelijkingen heb ik geen behoefte!
  Ik heb dan ook liever niet, m’n beste meneer Sjun, dat u zich nog verder mengt in de discussie op mijn website, om daarmee een oprechte discussie te vergallen. Ds.Kroes.

 9. Even toch iets rechtzetten, ook al kom ik er wat laat me af.
  De profeet Mohammed had inderdaad meerdere vrouwen. Maar wat was de reden daarvoor? Er zaten zelf bejaarde vrouwen bij. Heel veel moslims werden in die tijd vervolgd, dus kwamen er veel gezinnen zonder man/vader te zitten. Door een vrouw te huwen kon je gewettigd met hun samen zijn en voorzien in hun noodzakelijk behoefte, en daarmee bedoel ik hun onderhoud. Dus niet alle huwelijken waren gebaseerd op sexuele verlangens zoals velen insinueren.

 10. @ds.Kroes
  De waarheid kan soms hard zijn. Als dominee of pastoor bent u wellicht altijd heel rustig en politiek correct. Echter gaat het behalve om de vorm vooral om de inhoud. “Want de Profeet, een van seksualiteit bezeten massamoordenaar, sluipmoordenaar, roverhoofdman, leugenaar en bedrieger, geldt in de islam als hét grote voorbeeld om na te volgen” Vragen die u zichzelf dan zou moeten stellen is.
  Was Mohammed van seksualiteit bezeten?
  Was Mohammed een massa moordenaar?
  etc etc.
  Als u daadwerkelijk de koran heeft gelezen moet u toch ook concluderen dat Mohammed seksueel eigenlijk alles kon doen en weinig consequent is in al zijn levensvoorschriften? Ik bedoel eerst mag hij iets niet… maar dan als hij verlieft wordt oid dan krijgt hij ‘ineens’ een openbaring en mag hij wel wat hijzelf eerst verboden heeft. Dit concept komt meerder keren voor in de koran en hadith.
  Ook is er te lezen over vele moordpartijen waarbij verkrachtingen meer norm dan uitzondering waren. Ik bedoel oorlogen waarin mensen vermoord woorden komen ook voor in de bijbel, maar verkrachtingen?
  Of wat vind u van het feit dat Mohammed meerder leugens heeft verteld o.a. om steden in te nemen en alle mensen in die steden af te slachten. Daar kunt u als pastoor/dominee toch ook niet voor staan? Tel daarbij op de vele bijbel verhalen die de koran verkracht om er een verkeerde moraal aan te hangen. Bijv. dat verhaal van Abraham die zijn zoon offert. In de bijbel is de moraal van het verhaal dat Abraham alles durfde opofferen voor God, omdat hij geloofde in de beloften van God.(Heb 11 v18) En God vertelde hem dat hij nooit of te nimmer wilde dat iemand een kind zou offeren zoals de omliggende volken deden. (en nog steeds doen) Mohammed maakt daarvan dat men alles moet offeren voor allah, ook je kinderen. En zulke verdraaiingen zien we constant in de koran. (verhaal Mozes koe) Juist u als pastoor/dominee zou kwaad moeten worden over zulke leugen en verdraaiingen zoals Jezus kwaad werd in de tempel. Ik denk dat u te veel bent blijven hangen in het beeld van Jezus als vredevorst. Leest u ook eens het verhaal van boze Jezus in de tempel, en Jezus terugkerend als leider van het Hemelse leger. U bovenal zou moeten weten dat vrede komt door overwinning en niet door passiviteit! 😮

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *