Islam en Christendom III

Een vraag, die dikwijls gesteld wordt, betreft de verhouding tussen de Bijbel en de Koran. Is de Koran nou een heel ander boek dan de Bijbel?

Een vraag, die dikwijls gesteld wordt, betreft de verhouding tussen de Bijbel en de Koran. Is de Koran nou een heel ander boek dan de Bijbel?

De Bijbel is een verzameling van 66 aparte boeken, ieder met een ontstaansgeschiedenis. De orthodoxe Christenen zeggen: De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft, geïnspireerd door de Heilige Geest. Anderen zeggen: in de Bijbel staat Gods Woord, maar niet letterlijk, meer in de Geest van God. Enfin, u weet zelf dat je hierover eindeloos kunt discussiëren.

Bij de Koran ligt dit anders, duidelijker. Het is een eenheid, rechtstreeks door de profeet Mohammed van Allah ontvangen, hoewel het eerst lange tijd mondeling is overgeleverd en pas daarna op schrift gesteld. Dus eigenlijk precies als met de Bijbel: er zit ook een heel stuk “mensenwerk” in.

Elke Moslim heeft grote eerbied voor dit Heilige Boek. Zo zelfs, dat je het in de Arabische taal moet lezen, het boek mag eigenlijk niet vertaald worden, dan zou er immers veel verloren gaan. Voordat een Moslim het boek ter hand neemt, is men verplicht de rituele wassingen te verrichten. Men mag de Koran ook niet zo maar op de vloer leggen, want die is onrein. Nee, hij dient geplaatst te worden op een schone lezenaar.

Elke Moslim kent ook verschillende gedeelten van de Koran uit het hoofd, omdat hij die reciteert bij de dagelijkse gebeden. Het opzeggen van teksten uit de Koran gebeurt altijd zonder muziek. Het is een kunst op zichzelf, zoiets als het Gregoriaans in de Rooms-katholieke Kerk. Dit schept ook een bijzondere band tussen de Moslims overal in de wereld. Trouwens, die Arabische taal versterkt ook de gemeenschap wereldwijd. Het is net zoiets als het Kerklatijn in de Rooms-katholieke Kerk en het oude Hebreeuws bij de Joden.

Tussen de inhoud van de Bijbel en de Koran bestaat er wel verwantschap. De Koran wil ook duidelijk in de traditie van Joden en Christenen staan. Toch is het een heel apart boek. Mohammed zelf heeft de Bijbel nooit kunnen lezen, want hij was analfabeet. Op zijn vele reizen is hij er wel mee in aanraking gekomen, in de kontakten met Joden en Christenen, die trouwens ook in groten getale in Mekka zelf aanwezig waren. Mohammed leefde in een wereld, die doordrenkt was met christelijke en joodse ideeën. Om u een idee te geven, hoe je het Oude Testament tegenkomt in de Koran, lezen we een stukje uit Soera 2:

“Waarlijk, de gelovigen, de Joden, de Christenen en Sabianen, wie onder hen ook in Allah en de Laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren. En -(herinner u, o kinderen Israëls) toen Wij een verbond met u sloten en de berg (Sinai) hoog boven u verhieven, zeiden Wij: ‘Houdt u aan wat Wij u hebben gegeven en bedenkt wat het bevat, zodat gij behouden zult blijven.’ Daarna hebt gij u afgewend en, had Allah u Zijn Genade en Barmhartigheid niet betoond, gij zoudt voorzeker verloren zijn gegaan, -gij hebt onder u gekend, die de sabbat schonden, tot hen spraken Wij: ‘Weest apen, veracht en gehaat!’ Zo stelden wij hen tot voorbeeld voor die in die tijd leefden en voor die na hen kwamen en tot vermaning voor de godvrezenden.

Toen Mozes tot zijn volk zeide: “Ziet, Allah gebiedt u een koe te offeren”, zeiden zij: “Drijft gij de spot met ons?” Hij antwoordde: “Ik neem mijn toevlucht tot Allah, opdat ik niet tot de dwazen zou behoren”. Zij zeiden: “Bid voor ons tot uw Heer, opdat Hij ons duidelijk make, hoe deze koe moet zijn.” Hij antwoordde: “Ziet, Allah zegt: “Waarlijk, zij moet een koe zijn,noch zogende, noch onvolwassen, tussen deze beide in; zo doe wat u bevolen is.” Zij zeiden: “Bid voor ons tot uw Heer, opdat Hij ons duidelijk make, welke kleur zij moet hebben.” Hij antwoordde: “Ziet, Allah zegt: “Waarlijk, zij moet een gele koe zijn, zuiver van kleur, aangenaam voor hen die haar zien.” Zij zeiden: “Bid voor ons tot uw Heer, opdat Hij ons mededele, hoe zij zijn moet, want al zulke koeien zijn ons eender; en zo Allah wil, zullen wij juist worden geleid.” Hij antwoordde: “Ziet, Allah zegt dat het een koe moet zijn, die nog nooit een juk droeg om de aarde te beploegen, of om de akkers te bevloeien; een koe, gaaf en vlekkeloos.” Zij zeiden: “Nu eerst hebt gij het juist gezegd.” Toen offerden zij zulk een koe, maar in hun hart was geen vreugde….

Het zijn de zulken, die het Eeuwige verkwanselen voor het Tijdelijke. Hun straf zal niet worden verlicht, en daar zal geen hulp voor hen zijn. Voorwaar Wij gaven Mozes het Boek en deden Verkondigers, de een na de ander, zijn voetsporen volgen. En wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid. En is het niet dat, zo een Verkondiger tot u kwam en leerde hetgeen uw ziel niet behaagde, gij u hovaardig hebt gedragen; sommigen hunner hebt gij verloochend en anderen gedood. En zij zeiden: “Ons hart is verhard.” waarlijk, Allah heeft hen vervloekt om hun ongeloof. Weinig is hetgeen zij geloven. En toen een boek van Allah tot hen kwam, bevestigend wat reeds bij hen was -hoewel zij voordien baden om overwinning over de ongelovigen- toen dit tot hen kwam, geloofden zij niet en verwierpen het. Allah’s vloek rust op de ongelovigen.

Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen? En weet gij niet, dat de heerschappij der hemelen en der aarde Allah behoort? En dat voor u buiten Allah geen beschermer of helper is? Zoudt gij de Verkondiger, die tot u gezonden werd, willen ondervragen zoals Mozes voorheen werd ondervraagd? Wie ongeloof verkiest boven geloof, hij is waarlijk afgedwaald van het rechte pad. Velen wensen, nadat gij gelovig geworden zijt, u uit afgunst weer tot ongelovigen te maken…Vergeeft en weest verdraagzaam tot Allah Zijn wil doet kennen. Waarlijk, Allah heeft macht over alle dingen. Onderhoudt het gebed en betaalt de aalmoes; uw goede werken zullen uw ziel vooruitgaan, gij zult hen bij Allah vinden. Voorzeker, Allah ziet al hetgeen gij doet. En zij zeggen: “Niemand zal ingaan tot het Paradijs dan die Joden en Christenen waren.” Dat zijn hun ijdele wensen. Zeg: “Bewijs hetgeen gij zegt, indien gij waarachtig zijt.” Waarlijk, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede werken verricht, zal zijn beloning hebben bij zijn Heer. Vrees noch droefheid zullen over hem komen. De Joden zeggen: “De Christenen kennen de waarheid niet” en de Christenen zeggen:”De Joden kennen de waarheid niet”, terwijl zij beiden hetzelfde Boek lezen. Zo spreken ook zij, die niet weten. Allah zal hen zekerlijk richten op de Dag der Opstanding en uitspraak doen in hun geschil…”

55 gedachten over “Islam en Christendom III”

 1. ik gelooft niet dat mohammed een profeet was want als ik over mohammed schiedenis verhaal leest hoe hij had geleefde hier op aarde dan is het boodschap wat hij had overgebracht op de mensheid is haatdragende een pedofiel een moordenaar een oorlogvoerende hij vervloekten voordat hij stierf vroeg hij allah dat allah de joden en christenen moeten vervloeken omdat men hun profeetschap verwierpen hij onthoofden 800 joden en zeggen dat joden varkens en zwijnen is dus de koran kan nooit een heilig boek zijn en christen geloven niet in mohammed dat hij een profeet hij is wel een profeet van de duivels luciferd en mohammed kan je vergelijken met hitler of saddam moshein de dag vandag kan je ook zien dat zijn aanhangers willen alleen wraak nemen als je kritiek leveren op hun valse profeet mohammed de verschillende moordaanslag wat plaatsvinden worden uitgevoerd door de moslim men wil heel veel mensen laten vermoorden en verminking door het leven gaan

 2. Dat zijn vooroordelen! ( van wie heb je dat allemaal gehoord? Een rascist zeker! Leer eerst fatsoenlijk nederlands schrijven voordat je onzin uitkraamt over mensen die je nooit hebt gekend. Nee, ik ben geen moslim maar ik ken het geloof blijkbaar beter dan jij! Mohammed was een profeet die zijn andere wang keerde als hij een klap kreeg op zijn ene wang (net als de verhalen over Jezus), hij spaarde zelfs zijn vijanden die hem probeerden te vermoorden. Hij had maar 2 kleden (dat droegen ze vroeger als kleding)om de 2e aan te doen als de eerste vuil was en gewassen moest worden en toen hij een arme zag zonder kleed gaf hij zijn andere kleed aan hem. Dus bleef hij zonder kleed toen het gewassen moest worden. Er zijn nog zoveel goede verhalen over hem, maar zoveel tijd heb ik niet, en ik ken natuurlijk niet alle goede verhalen over hem, omdat ik geen moslim ben. Als zo’n mens geen profeet is, wie is het dan wel? 😕

 3. De universele vraag, van iedere mens, is de ZONDE, ik schrijft het expres met hoofdletters.
  De macht van de “ZONDE “is groot. { Genesis 4:7-8}

  Het lijkt mij ontzettend moeilijk, en vrijwel onmogelijk, om de Wetten die in de Bijbel.
  beschreven zijn, zo te gehoorzamen, dat je niet zal kunnen zondigen, en, als je gezondigd hebt, waar is de Verzoening, het gereinigd zijn van al mijn ongerechtigheden, de Voorschriften die de HEERE GOD zelf heeft voorzien, omdat de mens, in al zijn gedachten volkomen onrein staat tegen over de Almachtige God, DIE VERTEREND VUUR blijk te zijn. De onzichtbare scheiding, die de mens niet kan zien, maar wel zal bemerken, als zal hij toch in zijn onwetendheid, of zijn vergeetachtigheid, naar zijn eigen inzicht toch de Alwetende God, wil benaderen, met iets anders dan is voorgeschreven!{ Leviticus 10: 1-7}
  elk mens die de Wetten Gods, die beschreven zijn in de Thora, wil onderhouden, zal moeten toegeven, dat het een onmogelijke opgave zal blijken. Nu de offeranden al lang voorbij zijn, zoals de HEERE GOD heeft voorgeschreven, met Priesters en Hogepriesters en wel uit de stam van Levie, stapelen wij onze ongerechtigheid tot ongekende hoogte.{Genesis 6:11}{{zie de zondvloed}}{zie ook Genesis 18:20} Waarheen zal ik naartoe moeten gaan, want de Zonde klaag mij aan, De Aanklager klaagt mij aan bij de LEVENDE GOD, vanwege mijn zonden.{Zacharia 3:1-10} Want zonder bloed uitstorting, is er geen verzoening mogelijk. De duivel eist mijn Zondige dode lichaam, en zonder de Belofte in Christus, zal God mij moeten los laten { Judas 1:9-10}
  Onze ongerechtigheden is het die scheiding maakt met de LEVENDE GOD van ISRAEL

  Zeg mij dan, geeft de Bijbel of de Koran, het antwoordt, één van die twee boeken zal ik verwerpen.

 4. anti-rascisten ff voor de duidelijkheid. was jij erbij?? nee heb jij het meegemaakt? nee je hebt het gelezen maar ik kan ook wel een sprookje verzinnen voor je hoor 😀 net als de bijbel en de koran.

  1. als dat helpt om de mensheid tot een hoger niveau brengen zodat zij in vreugde en in verbondenheid kunnen leven prima. maar alle aardse verhalen die ik tegenkwam hebben die leegte nog niet gevuld, geen merk kleding, geen dure spullen, geen drugs, geen honderd vrouwen, geen buurman die het zo goed heeft gedaan. dan vind ik de bijbel nog de beste om op te focussen. als feyenoord mijn god is en verliest dan heb ik een tering bui, god verliest nooit ben ik altijd overwinnaar. trouwens ook beter voor je testosteron.

 5. Iedereen kan dat verzonnen hebben.
  Misschien was er vroeger een goede man die ze als god beschouwden.
  Misschien was er iemand die alleenmaar opschepte over alles.
  Misschien is alles geschreven voor kinderen en heeft iemand gezegt dta het allemaal waar is.

  Alles kan,

 6. Zowel de christenen als de islamieten aanbidden goden die zij zelf hebben verzonnen en daar is in de loop van generaties handig misbruik van gemaakt door m.n. de katholieke kerk.
  De dialoog die de christenen heden ten dagen zo nodig moeten aanleggen met de moslims zal tot niets leiden, gelijk haar christelijke geschiedenis tot niets anders er toe bijgedragen heeft van een aaneenschakeling van bittere ellende voor de gehele mensheid. Deze treurnis schokt nog steeds voort in het dagelijks leven.

  http://satanis666.forumco.com/default.asp

 7. “een vraag” , als ik je vraag goed begrijp, is je vraag dus: “Het lijkt mij ontzettend moeilijk, en vrijwel onmogelijk, om de Wetten die in de Bijbel beschreven zijn, zo te gehoorzamen, dat je niet zal kunnen zondigen, en, als je gezondigd hebt, waar is de Verzoening, het gereinigd zijn van al mijn ongerechtigheden.”

  Je moet een ding begrijpen. Geen enkele mens is zondeloos. Elk mens heeft weleens een zonde begaan, zelf de profeten! En als je een fout maakt, of je nou weet dat je fout zat of niet, moet je Allah om vergefing vragen. Allah is de Barmhartige, de Genadevolle. Allah vergeeft alle zonden, als je maar belooft om het nooit meer te doen. Er zijn alleen een paar zonden die Allah niet vergeeft, en dan zijn liegen en ongehoorzaamheid aan de ouders! Als je nog vragen hebt, twijfel niet, en stel ze, want de ISLAM heeft antwoord op ELKE VRAAG ❗

  “Lucifer” en “vakS”, De Koran is niet verzonnen door mensen. Dat is onmogelijk. Deze wonderen die erin staan, de wetenschappelijke feiten, die ze toen nog niet eens wisten, het is onmogelijk dat het door de mens is geschreven! – – – Wist je trouwens dat de HELE KORAN RIJMT? Het is net een grote gedichtenbundel met informatie, levenswijze, wonderen, geloofsovertuigingen enz. VERTEL ME, WELKE SCHRIJVER DAAGT DE HELE ARABISCHE WERELD UIT OM MAAR EEN ZO’N VERS NA TE MAKEN??? WELKE??? WELKE SCHRIJVER SCHRIJFT IN ZIJN BOEK, DAT ALS HIJ ER ERGENS NIET ME EENS IS, DAT HIJ ZELF ONDERZOEK MOET DOEN???? WELKE??????? ZEG MAAR! GEEN! Alleen Allah kan dit doen. Hij is de Almachtige.

  Trouwens, om te geloven in iets dat je niet kan zien, heet Al-Ihsaan. Voorbeeld: Je moeder maakt eten klaar. Je ruikt het eten, dus je weet dat het er is. DAN GA JE NIET JE HOOFD IN DE PAN DUWEN EN KIJKEN MET JE OGEN, OF HET ER WEL ECHT IN ZIT! Je weet toch dat het er is!!!????
  Zo is dit ook met Muziek. Je hoort het, maar je kan het niet zien. toch is het er wel.
  Ook met je eigen lichaam. Je weet dat je hart en longen in je lichaam zitten. DAN GA JE TOCH NIET JE BORST OPEN SNIJDEN EN ZE ERUIT HALEN, EN KIJKEN OF ZE ER WEL ECHT IN ZITTEN?????????

  Zo is het ook met het bestaan van Allah. We kunnen hem niet zien, horen, voelen, of ruiken, maar wij hebben VERSTAND om te weten dat hij er is. Laat mij nog een voorbeeld geven.

  Je hebt 80 treinwagons. De 80ste wordt getrokken door de 79ste, de 79ste word getrokken door de 78ste enz. Op een gegeven moment kom je bij de locomotief. Deze locomotief trekt alle treinwagons. Verder dan deze locomotief kun je niet verder gaan denken over wat de locomotief trekt, want er is geen andere wagon dat de locomotief trekt. ANDERS ZOU HET GEEN LOCOMOTIEF MEER ZIJN, HE JONGENS???
  Als de locomotief er niet zou zijn, kunnen de wagons niet rijden, dus staat alles stil. niks beweegt meer.

  Zo ook met Allah. Allah is zeg maar de locomotief van ALLES. Hij heeft ons en alles gemaakt (geschapen). En er is niemand of niks dat hem heeft gemaakt of geschapen, anders is god geen god. Dus Allah er niet was, was er niks. De wagons staan dan stil. Er is geen leven, geen schepsels, geen sterren, zelfs geen bacterie. Er is een probleem met mensen. De mens kan de term “niks” niet begrijpen, omdat met “niks” nog nooit gezien heeft. Dus als we zeggen dat er eerst niks was, behalve Allah, kunnen julie dat niet begrijpen. Echter, jullie kunnen de term “eeuwig” ook niet begrijpen, omdat het leven op aarde tijdelijk is. Het leven hierna, de HEL of het PARADIJS is eeuwig. De dood is dood. De dood bestaat niet meer. Als je in de Hel bijvoorbeeld verbrandt (wat de hele tijd gebeurt, omdat de hel van zwart (het heetste) vuur is gemaakt), groeit je huid weer aan. Dit herhaalt zich dus voor eeuwig! Het paradijs is ook eeuwig (zoals alles), alleen krijg je daar alles wat je maar wilt, alleen al als je er aan denkt! Daar kun je nog zo veel meer over zeggen, maar dan zouden we wel heel door kunnen praten.

  Ik hoor het graag als jullie reactie hebben op mijn wel heel erg lange commentaar 😉

  Tot Ziens! 😀

  1. ik vind wel dat iedereen zelf moet onderzoeken wat de waarheid is. ik ben zelf christen en niet gelovig opgevoed als ik denk dat dit niet de waarheid is zal er vanzelf verandering komen. door te getuigen zal de waarheid zichtbaar worden, niet door oplegging, omdat god een persoonlijke god is. hij heeft een weg voor 1 ieder persoonlijk uitgezet omdat wij uniek zijn en zich alleen zo tot openbaring kan laten komen. ik vind ook als iemand gelooft in de wereld en hij gelukkig is dat dat zijn god mag zijn, zo ben ik uiteindelijk tot geloof gekomen. wanneer wij vertellen van een mooie dag in efteling nodigt dat uit. iemand verplichten te gaan tegen zijn zin werkt niet. en door een goede god zichtbaar te maken in jou eigen leven zal het tot zijn doel komen. het is leven en laten leven .

 8. ‘Allah’, ‘God’, ‘Bhuddha’, of wie dan ook die wordt beschreven in al dan niet helige boeken zijn een hersenspinsel van mensen die hebben gemeend dat wanneer de mens een begin heeft – geboorte – de wereld en de eerste mensen ook een begin gehad moeten hebben. Is dan ook wel zo duidelijk hoe het een en ander gegaan zou zijn en is elke discussie daar over uitgesloten. In voerige eeuwen hebben m.n. de katholieke kerk daar lekker vel misbruik van gemaakt en getracht middels eindeloos lijkende indoctrinatie, mensen angst in te boezemen met verzonnen oorden als zijnde het ‘paradijs’, de ‘hemel’, de ‘hel’ en het ‘vagevuur’. Miljoenen hebben hun ongeloof met de dood moeten bekopen en daar is niet alleen het christendom de schuld van, maar ook andere godsdiensten als de islam. Dat wordt gemakshalve maar ff buiten beschouwing gelaten.
  Er is geen enkel bewijs dat wat in de diverse ‘heilige boeken’ staat beschreven over de schepping en haar scheppers, cq profeten, engelen en wat al niet meer, ook daadwerkelijk zo is anders dan een geloof daar in. Je kan dat geloof niet afdwingen, niet meer en gelukkig ook maar. Mensen zijn gelukkig mondiger geworden en kunnen, in tegenstelling tot vorige eeuwen, goed lezen om achter de ware aard te komen van religieuze dogmatici en zedenprekers.

  Je komt met geen enkel bewijs @Moslim, dan alleen je eigen geloofsovertuiging welke ik persoonlijk afwijs. Geef toe dat er in de Koran, de Bijbel en tal van andere geschriften – bezit ze allen en ken ze redelijk goed – interessante passages staan, maar dat bewijst helemaal niets dan wat je er zelf in wil geloven.

 9. Ten eerste. Allah en god is het zelfde. Allah is de Arabische vertaling van god.
  Ten tweede. Er zijn genoeg bewijzen.

  1. De Qor’aan
  2. Het helal en alle scheppingen -> alles!

  Zoals ik al eerder zei, de Qur’aan kan niet door de mens geschreven zijn.
  En hoe denk jij dat het helal is ontstaan??? Uit een bacterie of zo???

 10. Lees helemaal NIETS over welk BEWIJS dan ook dan alleen dat je een boek aanhaald als zijnde de Koran. Een boek alleen is geen bewijs om iets te staven of dat ook waar is wat er in staat beschreven. Voor JOU kan het dan wel waar zijn omdat je daar in geloofd, doch dat kan je niet aanvoeren als zijnde een bewijs!
  En vertel me eens @Moslim………… Waaruit blijkt dat de Koran niet door een mens geschreven kan zijn? En kom dan niet aan met teksten uit de Koran om dat te staven, want dat is ook al geen bewijs.

 11. Beste Moslim, je lees niet wat ik schrijf, en geef je antwoord, waar je niet kan onderbouwen ?.

  De Bijbel, geeft een eerlijke antwoord, over de zonde . de mens die zondig zal de dood sterven. GOD zal nimmer de zonde kunnen vergeven, zonder vergelding. Omdat GOD Rechtvaardigheid is, zal HIJ de zonde veroordelen. Maar de Bijbel geeft ook het antwoord over de redding van mijn ziel.
  De HERE JEZUS, de CHRISTUS des HEREN, heeft het antwoord over mijn zonde, en mijn zondige geaardheid, waar ik zonder HEM, nimmer verlost kan worden. De zondige mens, werd in HEM, vervloekt verbrijzeld, aan het kruis veroordeeld tot de dood, Voor de zondige mens, is de Vergeving in het BLOED van CHRISTUS JEZUS. en door de KRACHT van GODS GEEST, zal ik de Zonde overwinnen. De Bijbel is HET “BOEK “ die mij het antwoordt gegeven heeft.

 12. Uitgaande natuurlijk dat je in de bijbelse ‘God’ geloofd.
  Nog steeds geen enkel BEWIJS dan alleen je eigen geloof daar in, maar dat is nimmer aan te voeren als een vaststaand bewijs om anderen te overtuigen.
  Mij overtuig je daar tenminste niet mee en verwijs het dan ook naar het land der fabelen bedoeld om invloed uit te kunnen oefenen op anderen en angst in te boezemen waar veel kerken en m.n. dogmatische christenen en fundamentalistische moslims nog immer misbruik van maken.

  1. maar dat doet lucifer toch ook, alleen brengt die dood en geen leven, en omdat we het een naam geven wordt het toch tastbaar. alles blijft natuurlijk bedenken denken doen, en als de bron duister is zal het duister brengen. als je alles uit de wereld of geestelijk neemt dat leven brengt en licht is gaan we de goede kant uit. vroeger was het Jezus of Mohamed het is aan ons om verder te bouwen. dood gaan we waarom niet in de tussentijd leven scheppen in plaats van dood brengen.
   stel we zitten op alle planeten en je bezit alles, wat is dan nog het doel.
   ik denk dat het leven is liefde en verbondenheid, geen gebondenheid. en dat kan alleen tot uiting komen wanneer we elkaar respecteren, erkennen, opbouwen en onze gaven gebruiken om elkaar te dienen, zou wat zijn als die andere mensen er allemaal niet zijn hoe ga jij redden dan, waarheid is wat de mens ten goede komt en zal zich openbaren door jou manier van leven en te getuigen van die goede dingen.die je hebt ontdekt en anderen mee kan helpen. het feit dat we dingen anders zien dan anderen maakt ons juist bijzonder, en kan ons zo laten groeien.

 13. VERDORIE! IK HAD ZOWAT EEN HEEL ARTIKEL GESCHREVEN GISTERAVOND ALS ANTWOORD, EN DAN POST IK HEM, REAGEERT DIE STOMME FIREFOX WEER NIET!!!! ALLES GEWIST! X( dan maar weer opnieuw beginnen met typen he.. :((

 14. Het bewijs is de HERE JEZUS. voor jou niet, dat is je goed recht, en voor de Moslim is de Koran, prima, dat is jullie universele recht.

  Meer dan geloof alleen, is mijn getuigenis in het Woord de Levens, het Woord dat Vlees is geworden. Christus des Heren; de HERE JEZUS. niet in wettische voorschriften,of menselijke geboden en verboden, of welke andere geschriften dan ook, zal mij kunnen scheiden van de LIEFDE GODS, welke is in CHRISTUS JEZUS, mijn VERLOSSER!
  De HERE JEZUS, heeft mij werkelijk uit diepste, gruwelijke duisternis, bevrijd. Als het ware uit dodenrijk ben ik verlost. Want mijn gruwelijke zonden, heeft mij volkomen als zware ketenen gevangen gehouden. De duivel en zijn demonen hebben mij zo gevangen gehouden, dat het niet te beschrijven is. Het “WOORD GODS” die geschreven zijn door, ten minste 40 verschillende auteurs, over een periode van niet minder dan 1500 jaar, met een duidelijke eenheid. De 66 boeken zijn de samen de Bijbel. Met de zichtbare Wonder Gods , het Volk “ISRAEL” De Bijbel zijn geschreven door ISRAELIETEN, behalve Lucas, naar zijn naam genoemde Evangelie, is een Griek, Zijn door GODS GEEST, geïnspireerd, met een duidelijke boodschap namelijk “CHRISTUS”de LEVENDE ZOON van GOD. En meer dan geloof alleen, door de bevestiging van zijn”GEEST “ uit de duisternis geplaatst in ZIJN Wonderbare Opstandigs LEVEN. Mijn leven is CHRISTUS, de HERE JEZUS.

 15. De bijbelboeken zijn geschreven door joden (NIET door Israelieten!) die niets van doen hadden met een ‘christelijk’ geloof dat evenwel pas ca. 400 jaar na de dood van Jezus ontstond. De islam is pas veel later ontstaan.
  Dat de bijbel voor christenen het ultieme bewijs is dat god en de zijnen bestaan, komt slechts voort uit hun geloof en geloof is nou eenmaal geen bewijs. Maar goed, dat hoeft ook niet. Dat moet iedereen zelf weten waarin ‘ie geloof hecht en geloof is nou eenmaal moeilijk over te brengen op ‘ongelovigen’ zonder aantoonbaar bewijs.
  Daarbij begrijp ik al helemaal niet en heb dat nimmer begrepen(!), waarom zonodig ‘ongelovigen’ bekeerd moeten worden tot het christendom of tot de islam.
  Waarom laat men elkander niet gewoon in hun waarde waarin men dat ook geloofd? 😯
  Het blijkt gewoon met respect te maken te hebben en christenen en moslims respecteren nou eenmaal niet dat er mensen zijn die op een andere wijze geloven, of dat helemaal niet doen, en moet men koste wat het kost, deze ‘heidenen’ bekeren tot het christendom of de islam. Indoctrinatie dat slechts gebaseerd is op hersenspinsels!

 16. Ik had ook gekopieerd, maar hij reageerde niet. 😕 maakt niet uit.

  Even voor de duidelijkheid, LUCIFER. De Islam bestaat al sinds het begin. Met Adam en Eva. Weliswaar niet zoals het nu is, door de profeet Mohammed (vzmh), maar het geloof in Allah bestond al sinds Adam en Eva. Omdat zij eerst in het paradijs waren, hebben zij Allah gezien, dus konden ze het niet ontkennen dat Allah niet bestaat. Nadat zij daar de aarde zijn gestuurd hebben ze kinderen gekregen. Een daarvan werd ongelovig. Dit komt echter door influisteringen door Shaitan (de satan, duivel). Zo zijn de ongelovigen uit gaan breiden. Maar het geloof in Allah bleef, ook omdat er meerdere profeten zijn gestuurd. De Islam was niet zoals nu, maar het bestond wel. Ze baden ook, maar op een andere manier. Toen de profeet kwam, werden er heel veel mensen moslim. Dit zette zich voort.
  En over de Koran. De koran kan niet door de mens geschreven zijn.

  1. Alle bekende boeken zijn meerdere keren gedrukt. kijk maar binnenin, 1e druk, bij een andere: 20e druk enz. Bij de Koran is dit niet zo. De koran is geopenbaard door de engel Jibriel (gabriel) aan de profeet Mohammed (vzmh). Niet in een boek, maar in woorden. Dat zijn Allah’s woorden. Deze verzen werden opgeschreven. Bijna elke moslim in die tijd kende ze Koran uit zijn/haar hoofd. Pas veel later werden deze verzen in een boek opgeschreven, en werd het de Heilige Koran. Dit boek is het Heiligste boek op aarde, omdat Allah deze beschermd. Niemand kan de Koran kwaad doen, of vernietigen met de intensie om dit te doen. Lukt dit wel, wacht hem een hele erge straf op aarde, anders in het Hiernamaals. Bij de bijbel is dit niet zo. Zoals iedere Christen zegt: “De Bijbel is een verzameling van 66 aparte boeken, ieder met een ontstaansgeschiedenis.” alleen slaat dit nergens op, want ze zeggen ook dat het het woord van god is. Maar de bijbel is zo vaak herschreven, door spellingsfouten, tegenspraken e.d. maar als het de woorden van god zijn, moet dit toch precies goed zijn??? GEEN TEGENSPRAKEN OF SPELLINGFOUTEN! En de bijbel is niet eens heilig. Als het wel heilig geweest zou zijn, zou god het beschermen, toch? Nou dat doen hij niet. Er is een heel bekend verhaal (heb ik op Willem Wever gezien).
  “Bonifatius paste dezelfde tactiek toe. Een leerling beschrijft hoe hij een heilige eik omhakte. ‘De heidenen vervloekten hem. Maar de eik stortte krakend neer. Daarop prijsden ze de Heer. Van het eikenhout bouwde Bonifatius een kerk.’

  Toch werd Bonifatius in 754 tijdens een bekeringsmissie bij Dokkum vermoord. Hij had nog geprobeerd zich te verdedigen met zijn dikke bijbel, maar woedende Friezen sloegen daar hun zwaarden dwars doorheen.”

  Zo’n dikke bijbel, zo’n belangrijke paus die een heel stam heeft bekeerd, zou toch geliefd moeten zijn bij god? WAAROM LIET GOD HET GEBEUREN DAT ZIJ DOOR ZIJN HEILIGE BOEK HEEN SLOEGEN EN DE PAUS VERMOORDDEN??? Dan is toch niet heilig meer??? :mrgreen:

  2. In de Koran staat geen enkele spellingsfout! Geen enkele wetenschappelijke fout!
  Hoe kan een boek dat vol staat met wonderen, wetenschapelijke feiten, medische feiten, en nog nooit kwaad is gedaan door een mens geschreven zijn? Hij bestaat al vijftienhonderd jaar! Nog nooit veranderdt! Geen 2e druk, nee gebleven zoals het is. Mischien de buitenkant, de kaft, de versieringen anders, maar de inhoud is nog steeds het zelfde! Zal ik eens 2 medische wonderen op noemen? Hier gaan we!

  Nieuw medicijn tegen staar rechtstreeks uit de Quran!!
  Dokter Abdul Basit Muhammad was op een dag surat Yusuf aan het lezen en zijn gedachten bleven haken bij Aya 84 en verder. Vooral Aya 93 zette hem aan het denken.
  “Neemt dit hemd van mij met jullie mee, legt het vervolgens op het gezicht van mijn vader, dan zal hij weer kunnen zien. En brengt al jullie familieleden bij mij.”

  Hij begon zich af te vragen waardoor het shirt ervoor kon zorgen dat de vader van profeet Yusuf weer kon zien. Na lang denken, bedacht hij dat het shirt waarschijnlijk zweet bevatte.
  Dokter Abdul Basit Muhamed begon met het onderzoeken van de samenstelling van zweet en deed verschillende experimenten in zijn laboratorium. Uiteindelijk heeft hij een medicijn ontwikkeld dat in 99% van de gevallen effect was bij staar (cataract)! Masha Allah, SoubhanAllah!

  Op dit moment wil een Zwitsers farmaceutisch bedrijf het medicijn produceren. De dokter ging akkoord op één voorwaarde: het medicijn zal ‘Medicine of Quran’ gaan heten.

  One of the Swiss pharmaceutical companies has started producing a new medicine called “Medicine of Quran” which allows the treatment of cataract without surgery. As the newspaper Ar-Raya, published in Qatar writes, “this drug which was synthesised by an Egyptian doctor Abdul Basit Muhammad from the secretions of human sweat glands and has an effectiveness of 99 per cent with absolutely no side effects, was registered in Europe and the United States.” It is also reported that one of the Swiss companies produces the new drug in the form of liquid and eye drops .

  The source of inspiration is Surah (chapter) Yusuf. Dr Abdul Basit Muhammad emphasised that he obtained his inspiration from Surah Yusuf and said: “ Once in the morning, I was reading Surah(chapter) Yusuf. My attention lingered over the 84th and successive ayats (verses)”.

  “Go with this shirt of mine, and cast it over the face of my father, he will become clear-sighted, and bring to me all your family” (Qur’an 12:93)

  They tell that Prophet Yakub who was mourning his son Yusuf (peace be upon them) in sadness and grief got his eyes turned white and later when people cast over the sorrowful father’s face, the shirt of his son Yusuf, vision returned to him and he was able to see again. Here I started pondering. What could be there in the shirt of Yusuf? Finally I arrived at the decision that nothing except sweat could be on it. I concentrated my thoughts over the sweat and its composition. Then I proceeded to the laboratory for research.

  I carried out a series of experiments on rabbits. The results turned out to be positive. Later I performed treatment on 250 patients by administering the drug twice a day for two weeks. Finally I achieved 99 per cent success and said to myself: “ This is the miracle of the Quran” Dr Abdul Basit Muhammad presented the results of his research to appropriate institutions in Europe and the United States dealing with patenting of new discoveries for consideration. After tests and research were performed, he finalised a contract with a Swiss company on the production of the medicine on the condition that the package should clearly mention-“Medicine of Quran.” In the words of the Egyptian scientist, the company accepted his condition and started producing the new drug. (Courtesy-Ar-Raya, Qatar)

  Allah Ta’ala says in the Qur’an-e-Kareem: We send down from the Qur’an that which is a healing and mercy to those who believe (QURAAN 17:82)

  De geneeskrachtige werking van Sujoud (buiging in Islamitische manier van bidden; Salaat)

  Het lichaam van de mens ontvangt dagelijks een grote hoeveelheid aan elektromagnetische stralingen welke afkomstig zijn van elektrische apparatuur die wij dagelijks gebruiken (computer, mobiel, radio, tv. etc.). Dus zonder dat je het in de gaten hebt, ben je ontzettend geladen (elektrisch). Dat maakt dat je onverklaarbare hoofdpijn hebt, stress, oververmoeidheid, luiheid, diverse klachten in diverse delen van je lichaam…

  Wat te doen dan?

  Een Westerse onderzoeker, bovendien is hij géén moslim, heeft als conclusie van een diepgaand onderzoek het volgende verklaard:

  De mens kan van die elektromagnetische lading, die ongezond is voor het lichaam, alleen afkomen door zijn voorhoofd meermaals per dag met de grond in aanraking te brengen. De aarde heeft namelijk een ontladende werking. Daarom gebruiken de bouwkundigen een elektrische draad die de donderinslagen en andere elektrische schokken en golven naar de grond afleidt.

  Verbazingwekkender is dat hij zegt dat men het voorhoofd direct, roerloos en voor enkele ogenblikken tegen de grond moet drukken. Nog sterker: deze houding heeft een nog beter resultaat (ontlading) wanneer je het voorhoofd in aanraking met de grond brengt en wel in de richting van het centrum van de aarde. Dat centrum heeft namelijk een nog sterkere zuiging van die elektromagnetische ladingen.

  En houd je vast: weet je waar het centrum van de wereld ligt? De meeste geografen, geologen en aardrijkskundigen zijn het erover eens dat Mekka het centrum van de wereld/aarde is.
  Dus…wanneer je in je soejoed je voorhoofd op de grond ligt, ben je niet alleen heel dicht bij de Heer van dit universum, maar ben je onbewust je lichaam aan het ontladen van allerlei negatieve en ongezonde energieën.

  Subhan Allah. Lees een de volgende verzen uit de Heilige Koran:

  Soera 57. Het IJzer (Al-Hadied)

  ?In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

  1. Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt Allah; Hij is de Almachtige, de Alwijze.

  2. Van Hem is het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij doet sterven en leven en Hij heeft macht over alle dingen.

  3. Hij is de Eerste en de Laatste, de Zich Manifesterende en de Verborgene, en Hij heeft kennis van alle dingen.

  4. Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij zich op de Troon neder. Hij weet wat de aarde ingaat en wat er uit voortkomt, en wat van de hemelen nederkomt en wat er naar toe opstijgt. Hij is met u waar gij ook zijn moogt, want Allah ziet alles wat gij doet.

  5. Van Hem is het koninkrijk der hemelen en der aarde en naar Allah worden alle dingen teruggebracht.

  6. Hij laat de nacht in de dag overgaan en de dag in de nacht: en Hij is de Kenner van het innerlijk.?

  De Koran , die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, vermeldt feiten die pas onlangs ontdekt zijn of door wetenschappers geverifieerd.

  Dit bewijst dat de Koran ongetwijfeld het letterlijke Woord van Allah is, geopenbaard aan de Profeet Mohammed (vzmh) en dat noch de Profeet Mohammed (vzmh) noch enig ander mens de auteur van de Koran is.

  Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertien honderd jaar geleden deze feiten zou hebben kunnen geweten, daar ze pas onlangs ontdekt of geverifieerd zijn met geavanceerde onderzoeksuitrusting en verfijnde wetenschappelijke methodes. Wat voorbeelden staan op deze site (anders word mijn post een beetje erg lang) : http://www.redouan.nl/wetenschappelijke_wonderen_van_de_Koran.htm

  En deze site: http://www.ontdekislam.nl/wonderen.php 😀 veel leesplezier, ik hoop dat je er wat van zult opsteken.;)

  @Een vraag en @fred. Ik wil even wat duidelijk maken.

  Voor een kleine zonde krijg je een kleine straf, zoals een banaan stelen krijg je waarschijnlijk een dag cel voor, of taakstraf.

  Voor een grote zonde krijg je een grote straf, zoals iemand vermoorden en een huis in brand steken, krijg je waarschijnlijk levenslang cel of gevangenisstraf voor.

  Dus, Adam werd naar Aarde gezonden omdat hij van de verboden boom’s vrucht at. Een kleine zonde toch? God is toch rechtvaardig zei je net, @een vraag@.
  God heeft volgens jullie 1 zoon: Jezus Christus. Waarom werd hij volgens jullie gekruizigd? “Hij offerde zich op voor de mensheid en voor de zonde van Adam.” Nou, waarom werd God’s ENIGE ZOON GEKRUIZIGT VOOR IETS WAAR HIJ HELEMAAAAAAAAL NIETS MEE TE MAKEN HAD??? ZEG NOU EENS EERLIJK, STEL JE BENT GOD. JE EERSTE SCHEPSEL HEEFT EEN APPEL GEGETEN VAN EEN BOOM DIE VERBODEN WAS, DUS JE STUURT HEM NAAR DE AARDE. JE ZIET DAT DE MENSHEID AFDWAALT, DUS JE STUURD JE ZOON. EN DAN LAAT JE HEM ZOMAAR KRUIZIGEN, OMDAT JE EERSTE SCHEPSEL EEN KLEINE ZONDE HEEFT BEGAAN? JE BENT TOCH RECHTVAARDIG? DAT IS NIET RECHTVAARDIG! ALS HET ZO’N GROTE FOUT IN JOUW OGEN IS, WAAROM LAAT JE ADAM NIET KRUIZIGEN??? WAAROM JE EIGEN ZOON??? HIJ HEEFT TOCH NIKS GEDAAN? HIJ HEEFT ER HELEMAAAL NIKS MEE TE MAKEN, EN DAN LAAT JE HEM KRUIZIGEN???!!!! HEEEEEEEEEEEEEEEEEEL RECHTVAARDIG HOOR, GOD!

  En trouwens, waarom wordt Jezus gezien als God’s zoon? Omdat hij geen vader had? Ooow, ik begrijp het. ADAM HAD GEEN VADER EN GEEN MOEDER, DUS WAAROM IS ADAM GEEN ZOON VAN GOD? ER KLOPT NIKS VAN! JE KUNT WEL ZEGGEN, JAAAAAAA HET STAAT IN DE BIJBEL, DUS HET IS WAAR, EN JE MOET ER MAAR GEWOON IN GELOVEN, MAAR DE BIJBEL IS TOCH NIET BETROUWBAAR MEER ALS HIJ DOOR JODEN IS GESCHREVEN, EN UIT 66 BOEKEN ALS ONDERGROND IS ONTSTAAN?! DAN ZIJN HET GOD’S WOORDEN TOCH NIET MEER?

  Ik zal eens vertelen wat er is gebeurd. De bijbel heeft als oorsprong de Indjiel. Deze is geopenbaard naar Jezus. Later werd deze veranderd en de orginele Indjiel’s verbrand of vernietigd. Daarna hebben ze het opnieuw geschreven. Ze hebben geschreven dat Jezus de zoon van god is. Dit komt door influisteringen van Shaitan (statan, duivel). Dit zelfde is gebeurd met de Torath (torah). Deze is geopenbaard naar Mozes. Hetzelfde verhaal. Vernietigd en verandert. Dit wilden ze waarschijnlijk ook met de Koran doen, maar dit is niet gelukt.

  Hoop op reactie op deze erg lange post! 😀

 17. Oow ja, en LUCIFER, jij zei: “Zowel de christenen als de islamieten aanbidden goden die zij zelf hebben verzonnen en daar is in de loop van generaties handig misbruik van gemaakt door m.n. de katholieke kerk. ”
  Nou, Christenen en Moslims geloven in een god. Christenen zeggen gewoon “God”, wij zeggen “Allah”, omdat dit “enige god” of “god” betekend in het arabisch. En van god kun je goden, godheid, godin, maken, je kunt het in allerlei vormen maken. Allah is een uniek woord. Deze kun je niet vrouwelijk maken etc. Vandaar Allah. Deze naam wordt ook gebruikt door Christenen en Joden in Arabie, omdat het de vertaling is van god.

  En nog iets over de Koran. NIEMAND kent de Arabische taal helemaal uit zijn hoofd. Net zoals nederlanders, engelsen, enz, die kennen hun taal ook niet helemaal uit hun hoofd! Ze maken altijd wel fouten.
  Wat klinkt logischer;

  1. De Koran is door de Alwetende God geopenbaard. Alleen Hij bezit over de kennis uit de koran. Alleen Hij kent alle talen van de wereld, beter dan iedereen, waardoor hij woorden in Zijn Heilige boek gebruikt doe zo veel inhoud hebben dat het heel moeilijk is voor de mens om het te vertalen.

  of

  2. De Koran is geschreven door onwetende mensen die altijd wel fouten maken, en in die tijd (vijftien eeuwen geleden) zulke wetenschappelijke kennis niet eens bezaten, zoveel niet wisten.

  Konden de mensen uit die tijd genezende wonderen in een boek schrijven die nu pas ontdekt worden?
  Hier noem ik wat wonderen die in de koran te vinden zijn (klik op de link om hier informatie over te vinden):

  Rekenkundige wonder van de Koran http://www.redouan.nl/wonderen/koran_rekenkundig.htm

  de Koran over de menselijke embryologische ontwikkelingen
  http://www.redouan.nl/wonderen/koran_over_embryo.htm

  de Koran over bergen http://www.redouan.nl/wonderen/koran_over_bergen.htm

  de Koran over de oorsprong van het heelal http://www.redouan.nl/wonderen/koran_over_heelal.htm

  de Koran over de cerebellum (de grote hersenen) http://www.redouan.nl/wonderen/koran_over_hersenen.htm

  de Koran over zeeën en rivieren http://www.redouan.nl/wonderen/koran_over_zeeen.htm

  de Koran over diepe zeeën en inwendige golven http://www.redouan.nl/wonderen/koran_over_inwendige_golven.htm

  de Koran over wolken http://www.redouan.nl/wonderen/koran_over_wolken.htm

  Veel succes

 18. O ja, en meneer Lucifer. Je wou bewijs? Ik zal je nog meer bewijs geven. De Ka’ba, de Zam-Zam (water)bron, Medina, Al-Aqsa, heel Mekka, Ga zo maar door 😉

 19. Hallo Moslim,

  Tsjonge, kon het niet nog langer?

  Bewijs? Is dat bewijs? Voor jou waarschijnlijk wel en respecteer je geloof in het woord van Allah echt wel. Ik vind de Koran best wel een interessant boek, ongeacht mijn kennis van de bijbel, het Boek van de Mormonen, de talmud en tal van andere al dan niet heilige boeken, maar ik heb dat ‘bewijs’ ter zijde geschoven al heel wat jaartjes geleden en voor mezelf en mijn familie de conclusie getrokken dat het NIET waar is wat er zoal in staat beschreven, m.u.v. de mogelijke geschiedkundige feiten.
  Mijn ‘bijbel’ is The Satanic Bible van Anton LaVey doch beschouw deze niet als heilg zijnde. Gebruik het gewoon als informatiebron waaruit ik kennis kan putten die voor mij en mijn familie van waarde is.
  Alle vormen van religie wijs ik van de hand omdat ik haar als indoctrinerend ervaar, waar de menselijke eigenschappen worden verfoeilijkt en waar je zelf niet mag bepalen wat voor jezelf het beste zou zijn. Je overgeven aan onzichtbare wezens die slechts van jou verlangen dat je dingen doet die de mens niet eigen zijn verwerp ik als onnatuurlijk en tegenstrijdig aan de evolutionaire schepping waar de mens als energievorm uit voort gekomen is.
  Ja, ben een satanist en kan en wil mijn levensovertuiging niet opgeven voor iets wat zo vaag en onwerkelijk is als het aanbidden van een god of welk vaag wezen dan ook dat de mens alleen plichten, geboden en verboden wil opleggen ter meerdere ere en glorie van zo’n wezen zelf.

 20. Je moet een ding goed begrijpen, meneer lucifer. De Islam heeft het beste met de mensheid voor. Alle “regeltjes” om het zo maar te zegen, zijn er niet om je te pesten of zo, maar om je te helpen een beter leven te lijden. Zoals de regel dat je geen varkensvlees mag eten. Varkens zijn onrein en hebben geen schaamte. Door varkensvlees te eten komt het varkensbloed in jouw bloed, waardoor jij ook geen schaamte meer hebt (en voor alcoholisten ook geen reinheid meer). En door varkensvlees kun je kanker en/of spierziektes krijgen, kijk maar hoeveel mensen kanker en spierziekte heben in nederland en Amerika. Dit komt niet voor in Arabische landen. Als dit wel voorkomt, komt dit door te veel en ongezond eten (dat doen Egyptenaren vaak).
  En de regel dat Alcohol verboden is, is omdat je er
  ten eerste: Gek en duizelig van word
  ten tweede: Je kan de gekste dingen daardoor gaan doen
  ten derde: Het is heeeeel slecht voor je lichaam, om dat het o.a. je tong verbrandt, waardoor je geen smaap meer hebt, en vele andere gevolgen.

  En trouwens, nu je het zegt. Waar geloven satanisten eigenlijk in??? 😐
  (die mensen heb ik nooit begrepen 😕 )

 21. o, en als je vragen hebt over de Shari’a (Islamitische wetgeving), stel ze maar, dan zal ik kijken of ik ze KAN beantwoorden.

 22. Best Moslim.
  Ik weet niet, met wie ik te maken heb, maar je schijf , zo naïef. Of je lees de reacties niet, of je begrijp gewoon niet, wat leven en dood betekend. . In ieder geval, is je kinderlijke verstand, bewonderwaard. Het is natuurlijk jammer dat je de Bijbel, niet thuis mag lezen, of?. Wat je mij probeer uit te leggen, zijn al honderden jaren geleden in de Bijbel geschreven.
  Beste Lucifer,
  door de besnijdenis is de naam Jood gekomen. Lucas, zal waarschijnlijk,ook een Jood zijn. Maar niet een ieder die zich Jood noemt, een Israëliet. Sorry, maar met je naam David, zal best een afstammeling kunnen zijn van…; met de vriendelijke groeten. Fred

 23. Hallo Moslim,

  Wanneer leer je nu eens dat er anderen op deze aardkloot rond lopen die niets van doen willen hebben met die ‘fantastische islam’ waar ook tal van ge- en verboden worden opgeworpen voor de mens? 😮
  Varkensvlees eet ik al jaren niet en alcohol drink ik niet omdat ik een intensief sporter ben en ook ik wel weet wat alcohol met je lichaam doet. Daar heb ik een religie niet voor nodig.

  Satanisten geloven in zich zelf en zien zich zelf als het lichtend produkt van de evolutionaire schepping.
  Kan je wat dat betreft het beste verwijzen naar mijn weblog en forum: http://cultus.wordpress.com/ en http://satanis666.forumco.com/default.asp waar het nodige te vinden is over satanisme. Je bent er trouwens welkom als lid waar je ook over de islam mag praten.

 24. beste fred. Zal ik eens wat vertellen? Mijn moeder was vroeger zelf Christen, tot 20 jaar geleden, toen zij zich bekeerde tot de Islam. En dat ik de bijbel niet mag lezen slaat neeergens op, want we hebben zelf een bijbel in de kast staan.

  En wat lucifer betreft. Ik snap niks van satanisten, ik bedoel. Ieder geloof weet dat Satan juist slecht is en iedereen van het goede pas af probeert te leiden/lijden. En dan is dit echt verbaasinwekkend dat ze er een geloof van hebben opgesticht… 😯 Jammer, maar ik weet iemand die heeeeeeeeeel erg blij met jullie is: Satan zelf! 😉 Ik heb trouwens gehoord dat satanisten graag naar de hel willen. Is dit waar?

  En bij je site/forum staat:

  De 11 Aardse regels van Satan.

  11. Als je je in het openbaar begeeft, stoor dan niemand. Als iemand
  jou stoort vraag hem te stoppen. Als hij niet stopt vernietig hem dan.

  Maar op mijn school storen de Gothics mij altijd! Altijd keiharde muziek enzo, en wat ze de hele dag doen…. 😮 ik vind het om misselijk van te worden, sorry dat ik het zeg, maar zwarte kleren en rood haar, met blauw en groene kraaltjes, leren jas en hoge schoenen, en zwart/paarse mascara vind ik maar niks…niet echt mijn smaak… 😮

 25. Beste Mo, nu heb ik een voorstelling. Voor mij, bent je een kei van een jongen. Sorry hoor. Ga maar verder met onderzoeken. Wij zijn zondag even naar de Turkse markt gegaan. Het is daar altijd gezellig. Ik heb toen, met een man gesproken,en wij praten over God, hij begon zelf, over God te praten. En zegt dat God Groot was, En dat was erg fijn om te horen, toen ik hem vroeg, of hij God kent, wijst hij met zijn beide handen, naar de hemel, Ik vertelde hem over de HERE JEZUS, als de ZOON van GOD, en weet je wat hij zegt, ja dat zeggen, ja dat zeggen ze, en gaf mij een hand. Beste Mo, door de HERE JEZUS, ken ik GOD. En weet, je wij zeggen ook ALLAH, waar ik geboren bent, op de Mulluken. Heel vroeger noemen de mensen ons Ambonezen, omdat wij uit Ambonstad komen. Ik dacht vroeger, dat Ambonezen, altijd voordeel hebben, als je krant gaat kopen. Maar het staat natuurlijk,abonnees, dom hé. zo Mo, laat niet uit de weg slaan, gaat door met onderzoeken. En ik blijf aan je denken, ja ook in mijn stille momenten, dat je Bijbel gaat lezen. Weet je de Johannus Evangelie is erg mooi. Lief en groetjes. Fred.

 26. Hallo Moslim,

  Dan begrijp je weinig van satanisme en ik kan je alleen adviseren verder te zoeken daarover.
  Satanisten (modern-satanisten welke leven volgens de richtlijnen van Anton LaVey) geloven NIET in de god van de bijbel of de gevallen engel satan. Zij zijn hun eigen GOD en eigen SATAN en aanbidden niets en niemand anders dan alleen zich zelf!

  Ook van emo’s-gothics, die jou schijnbaar dwars zitten, begrijp je weinig. Overwegend zijn ze erg lief en aanhankelijk. Heb zelf een dochter (18) die emo-gothic is en een aangenomen jongen (15) die ook volledig opgaat in zijn emo-punk stijl en veel zwarte mascara gebruiken. Promoot ze zelfs te zijn wie ze willen zijn omdat ik dat ook doe. Wat dat betreft zou ik een oudere-jongere kunnen zijn die ook gothic-trekjes heeft en zich als zodanig ook uitdost met een lange vlecht tot op m’n kont. 😆

  Als je de bijbel of de koran er op na slaat en leeft volgens de wetten van God of Allah, mag dat allemaal niet. Je lijkt zelfs niet meer zelf te mogen denken dan alleen DAT te doen wat je moet doen en dat is heel veel. En je mag bbitter weinig en vooral niet jezelf zijn. Dat zijn die gothics wel en doen wat ze zelf willen. Ik juich daar over, maar de christenen en moslims verafschuwen dat omdat ze ze zo graag geleid willen worden door tirannen als zijnde de bijbelse God en de islamitische Allah. 🙁

 27. Meneer lucifer.
  een kleine en laatste reactie

  “Je lijkt zelfs niet meer zelf te mogen denken dan alleen DAT te doen wat je moet doen en dat is heel veel.”

  Dit leven is niet alleen maar om van te genieten, alsof het alles is wat je kunt doen. Daar zijn wij niet voor geschapen. Tuurlijk mag je genieten van het leven, maar niet alleen dat. Allah heeft de mens geschapen om Hem te aanbidden, niet om hem NIET te aanbidden. Allah heeft ons niet nodig, maar wij Allah wel. Als je niet leeft zoals Allah heeft gezegd dat we moeten leven, krijg je je bestraffing na de dood.

  ” Als je de bijbel of de koran er op na slaat en leeft volgens de wetten van God of Allah, mag dat allemaal niet.”

  Kijk. Alle “regels” die de Islam bevatten zijn er om orde te houden in het leven. Net zoals er bijv. verkeersregels zijn, moet je deze ook volgen, anders kunnen er ongelukken gebeuren.

  Maar ik stop maar beter met discusieren, want jullie willen toh niet luisteren naar mij. Ik houd het hierbij. Dit is tijdverspilling!

  Tot mischien nog een keer ziens

  😆

 28. Beste David, dat er verschrikkelijke dingen gebeurd zijn, waarbij de Naam van God zijn gebruikt, dat is een feit. Je onderzoekt toch eerst alle dingen, voordat je een oordeel geef, je schrijf zelf, dat je geéomotioneert kan raken, en dat geloof ik voor honderd procent. David, bedroeft, ben ik ook, ten eerste hoe je schrijf. Het gaat je toch erg gemakkelijk, hoe je de pen hanteer. Als wij die de dood zullen sterven, onderling ten strijde gaan, dan is altijd een Scheidrechter, die ons zal kunnen richten. Hoe zal het zijn als wij de Levende , GOD zo bestempelen, zo als je schrijf, ten tweede, als ooit iemand je pijn gedaan hebt, vroeger?, en dat vermoed ik echt, kan je toch niet iedereen over ëén kaam scheren, of moet het van je overtuiging ? door iedereen te verafschuwen, die je aan staat. Je kan toch normaal een dialoog voeren,{of je links of recht ben} zonder dat je iemand pijn doet. Je begon met een “Aanklacht” dat is je goed recht. Je laat je kinderen, toch ook keuzes maken, of niet ?. mensen kijken, wat zij voor ogen hebben, en zeggen tegelijk goed of slecht. Aan de kleding kan je niet een mens kennen, alleen als het uit zijn hart, naar buiten via zijn stembanden kenbaar maakt, zal hij of zij beoordeeld worden via en dialoog. Of zal ik moeten denken, als ik een groep Gothics, tegemoet loop, meteen denken dat zij mij verafschuwen ?. En als ik een oude, jonge met lang haar ontmoet, moet ik aan jou denken, dat je mij verafschuw ?. mensen hebben meestal een veroordeling klaar ,als zij mij tegemoet komen op straat , en vooral vmo scholieren. Zij maken dan oerwoud geluiden , of ze vergelijken mij met een diersoort. Ik doet net of ik doofstom ben. Beste David, het gaat je goed. Fred.

 29. Hallo Fred,

  Ik verafschuw je niet en veroordeel je ook niet, maar geef om je als mens zijnde. Ongeacht dat ik je niet ken en jij mij niet. Als we elkaar face-to-face zouden leren kennen, zou het wel eens kunnen zijn dat we meer overeenkomsten hebben dan nu op het virtuele papier mag lijken. Dat is ook het vervelende met dit medium, je praat tegen een onbekende, tegen een tekst. Ongeacht dat jij een overtuigd christen bent en ik een overtuigd satanist hoeven we elkaar zeker niet te haten en dat doe ik ook niet. Ik haat geen christenen of moslims of wie dan ook die heeft gekozen welke levensovertuiging het best bij hem past. Natuurlijk is iedereen daar vrij in en dat is maar goed ook.
  Ik haat alleen het christendom cq islam en de religieuze hypocrisie die daar achter zit en mensen tracht te indoctrineren met onzinnigheden en hun eigen intellectueel denken uit te schakelen.
  Natuurlijk heb ik, gelijk jij vergelijkbare zaken hebt meegemaakt, ellende en verdriet in mijn leven moeten doorstaan, al dan niet vanuit de christelijke hoek, gelijk elk mens treurigheid in zijn leven mee maakt en zal maken. Het is aan de mens verbonden als een touw om zijn nek. Iedereen krijgt er mee te maken.

  Het ga je goed Fred.

 30. @Moslim

  Dat is wel de makkelijkste weg om de discussie te verlaten als anderen het niet met jouw zienswijze eens zijn. Dan zal je nog tegen vele muren opbotsen in het leven en mogelijk zelfs ruzies moeten beslechten als je weg loopt voor andere meningen. Slappe hap!

 31. Tazzz… Ik zei dat ik beter niet in discussie kan gaan omdat het tijdverspilling is.

  Ik heb nu eens voor de verandering een paar vragen voor JOUW!

  Satanisten geloven toch in zichzelf? Heb jij jezelf geschapen? Heb jij jezelf leven gegeven? Heb jij het helal gemaakt? Heeft de mens het helal gemaakt? Heeft de mens de hemel en de aarde gemaakt? Beantwoordt maar! Er moet toch iemand zijn die al leefde voor het helal, en het hebben geschapen? Er moet toch een reden zijn dat wij bestaan? Er moet toch iets of iemand zijn die alles heeft geschapen? Kan het Satanisme deze vragen beantwoorden?

  Nog een kleine vraag.

  Kan jij innerlijke rust vinden? Ben jij honderd procent overtuigdt over wat er na de dood gebeurt? Waarom bestaan wij? Waarom? Kan het Satanisme deze vragen beantwoorden?

  Ik hoor nog van je lucifer!

 32. Hallo Moslim,

  Het satanisme kan al jouw vragen beantwoorden mits je jezelf de tijd geeft dat ook rustig na te lezen en op te zoeken op het net. Er is genoeg over te vinden, w.o. mijn sites waar je ook als moslim gewoon mag discusseren mits je jezelf registreerd.
  Ik verkies er voor hier niet op jouw vragen in te gaan en dat is mijn keuze.

 33. Ik zal wel zelf antwoordt geven op volgorde:

  Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ja. Ja. Ja. Nee.

  Ik denk het niet. Nee. Geen Idee. Weet ik niet. Nee.

  Als moslim zijnde beantwoordt je deze vragen als volgt:

  Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ja. Ja. Ja. Nee

  Ja, vooral als ik bidt en aan Allah denk. Ja, alleen is de vraag of ik een goede moslim ben geweest of niet. Hoeveel ik heb gezondigd weet ik niet. Allah heeft ons geschapen om Hem te aanbidden. Wij worden beter als wij Hem aanbidden, Hij niet. Wij hebben Allah nodig, Hij ons niet. Allah wordt er niet slechter van als wij Hem niet aanbidden. Maar wij wel. Dus wees gewaarschuwd! Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Als je ooit van gedachten verandert, kun je me altijd nog vragen stellen. Ga een keer naar de moskee en kijk of je daar je vragen kunt laten beantwoorden. Ik weet bijna wel zeker dat jij dit niet uit jezelf zal doen, maar probeer het maar eens.

  En dat jij mijn vragen niet WIL beantwoorden is onzin, en erg laf, want als jij overtuigd Gothic bent, moet het Satanisme deze vragen makkelijk kunnen beantwoorden. Als jij deze vragen NIET KUNT beantwoorden, waarom ben je dan in hemelsnaam Satanist???

  Jouw keus. Ik heb je uitgenodigdt tot Islam, zeg niet dat ik het niet gedaan heb.

 34. Ik heb allah helemaal niet nodig. Dat is slechts wat jij er van maakt en zoals jij het brengt, wil ik ook helemaal niets met allah te maken hebben.
  Waarom zou je een door de mens zelf verzonnen overheersend onzichtbaar wezen willen aanbidden, gelijk allah en god zijn? 😯
  En je geeft die waarschuwingen maar aan je klasgenootjes, maar niet aan mij! En ik naar een moskee? Breek ze maar af. Er zijn er reeds te veel in ons land!

  Het is niet LAF dat ik jouw vragen niet wil beantwoorden, maar een keuze omdat je zoals bovenstaande post niet op een menselijke manier kan of wil discusseren met anders-denkenden dan alleen jouw geloofsovertuiging er door te drukken.

 35. Dat zeg jij. Op een dag ga je wensen dat je sand was.
  En Allah is niet “Verzonnen”. En o ja. Jij wou toch bewijs? 8) Er is zoooo veel bewijs dat de profeet Mohammed bestond. Er is een museum gemaakt voor hem. Er liggen allemaal spullen van hem en zo. Hier:

  Het huis waar de profeet is geboren: http://www.sunnah.org/arabic/mawldhouse/pic19.jpg
  Voetafdruk van de profeet: http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/Pictures2/Yeni/sac15.JPG
  Sandaal van de profeet: http://haqaonline.lightuponlight.com/pg/albums/userpics/10001/normal_Sandal%20Belonging%20to%20Prophet%20Muhammad%20Peace%20Be%20Upon%20Him).jpg
  Een haar van de profeet: http://www.geocities.com/alislamiworld/prophet_hairs2.JPG
  Tulband van de profeet: http://angelichealing.net/holy%20turban%20Prophet%20Muhammad.jpg
  Zwaard van de profeet: http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/Pictures2/Yeni/sac8.JPG

  Nu kun je toch niet meer ontkennen dat de profeet niet geleefd heeft???

  Maar zoals je wilt. Jij bent eigenwijs en wilt niet luisteren. Ga je gang. Kom niet zeuren op de Dag des Oordeels dat niemand je over de Islam hebt verteld. Als jij niet wilt luisteren heb ik hier niets te zoeken. Zoals ik al eerder zei: Dit is tijdverspilling!

 36. Pure verzinsels en door mensen bedachte en ontworpen attributen. Dat is geen bewijs!
  Weet niet wat jij geleerd hebt over hoe je ‘bewijs aanleverd’, maar volgens mij heb je er weinig van opgestoken.
  En nogmaals, mogelijk ten overstaan ……………… LEER EENS TE ACCEPTEREN DAT ER ANDEREN ZIJN DIE JOUW GELOOFS-OVERTUIGING NIET AANHANGEN!!!!

  Ik lach om jouw alwetendheid aangaande de ‘dag des oordeels’. :mrgreen:

 37. Je zult wel een toontje lager piepen als je voor Allah staat om bekentenis af te leggen.

  Tuuuuuurlijk zijn het verzinsels. ZOU IK DENKEN DAT ALS JE MOEDER IS OVERLEDEN EN ZE IS BEGRAVEN DAT JE MOEDER NIET BESTAAN HEEFT EN DAT HET EEN VERZINSEL IS??? Trouwens, de graf van de profeet Mohammed (vzmh) ligt in Medina, in de moskee Masjid-e-Nabi, de eerste moskee die gebouwd werd.

  En trouwens, ik vindt het erg slap van jouw dat jij overtuigdt satanist bent, en niet eens DURFT mijn vragen te beantwoorden. X( Slappe hap! 😆

  Mijn vragen:
  KUN jij innerlijke rust vinden?
  Ben jij honderd procent overtuigdt over wat er na de dood gebeurt?
  Satanisten geloven toch in zichzelf? Heb jij jezelf geschapen? Heb jij jezelf leven gegeven? Heb jij het helal gemaakt? Heeft de mens het helal gemaakt? Heeft de mens de hemel en de aarde gemaakt?

  Voor een overtuigt satanist kun je deze vragen toch wel beantwoorden???
  Waarom bestaan wij? 😕

  En bestaat satan? de satan kan net zo goed een verzinsel zijn. KOM JIJ NU MAAR EENS MET BEWIJS DAT DIE VERVLOEKTE SATAN BESTAAT! 8) :mrgreen:

 38. Dit wordt een ‘wellus-nietus’-spelletje en dat heeft niet zo veel zin, Moslim.

  Ik heb reeds eerder het een en ander hier geopend over satanisme en daaraan gerelateerde onderwerpen. DAAR zou je op kunnen reageren omdat juist daar al het een en ander staat opgetekend dat aan jouw vragen moet beantwoorden. Waarom dan hier, terwijl het gaat over ‘Islam en Christendom’? 😯

 39. Oh ja, nog ff een vraagje, Moslim………….

  Kan jij er mee leven dat er ook anders-gelovigen zijn die NIET de islam aanhangen?

 40. Natuurlijk kan ik dat. Zolang zij mij maar niet van mijn geloof af houden of “beroven”. Christenen en Joden zal ik moeten respecteren vanwege hun boeken. Ook al zijn ze compleet anders geworden… :”>
  Maar goed, er komen Elhamdulilah steeds meer moslims. De Islam groeit nog steeds. En ik vindt het uitermate jammer dat de zonen en dochters van Adam nu zo veel van het goede pad afdwalen.
  Moge Allah hen leiden.

  En wat jij zegt is onzin. Je durft of kan het gewoon niet beantwoorden. Ik wil de antwoorden van jouw horen. En ik heb dat “bewijs” nog steeds niet gezien! 😛

  p.s. waarom reageer jij altijd in de nacht?? 😯 😕

 41. Ik heb ook geen enkel bewijs van jou gezien, tenminste niet wat normaliter onder ‘bewijs’ wordt verstaan. Maar op zich is dat niet van belang. Geloof ergens in is niet in ‘bewijs’ uit te leggen.
  Ik heb er geen probleem mee dat jij islamiet ben. Ik hoop dat je er gelukkig mee mag worden en het de belofte geeft die jij er van verwacht.

  Maar, wat ik je reeds eerder meermalen heb geschreven over die niet gegeven antwoorden heeft niets te maken of ik dat wel of niet durf. Het heeft WEL alles te maken met wederzijds respect naar anders-gelovigen toe. Wanneer er van mij wordt verwacht dat ik respect op moet kunnen brengen voor zij die niet in hetzelfde geloven als waar ik in geloof, verwacht ik het tegenovergestelde van een ander ook.
  Heb je ook meer dan eens geschreven waar je de antwoorden die je wil lezen, kan terug vinden, doch je wil ze alleen hier horen, terwijl de vraagstelling in dit topic daar NIET overt gaat. Dat is de reden waarom ik er voor kies ze NIET hier te geven. Je kan op mijn forum of weblog terecht, dan wel de topics die ik reeds hier heb geopend omdat zij over satanisme gaan.

  De reden waarom ik hoofdzakelijk in de nachtelijke uren reageer heeft te maken met mijn werk. Heb diverse paysites op het net waar m.n. nachtelijke bezoekers op af komen en moet dat dan ook regelmatig opschonen en bijhouden.

 42. Meneer lucifer,

  Je hebt nog steeds geen antwoordt op een van mijn eerste vragen gegeven:

  1. De Koran is door de Alwetende God geopenbaard. Alleen Hij bezit over de kennis uit de koran. Alleen Hij kent alle talen van de wereld, beter dan iedereen, waardoor hij woorden in Zijn Heilige boek gebruikt doe zo veel inhoud hebben dat het heel moeilijk is voor de mens om het te vertalen.

  of

  2. De Koran is geschreven door onwetende mensen die altijd wel fouten maken, en in die tijd (vijftien eeuwen geleden) zulke wetenschappelijke kennis niet eens bezaten, zoveel niet wisten.

  Jij leest blijkbaar ook niet goed wat ik schrijf 😆 . Heb je alle wonderen uit de koran wel gelezen die ik je heb gegeven??? (er zijn er waarschijnlijk meer.

  Hier heb je een leuke:

  het rekenkundige wonder van de Koran

  Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welk slechts een fractie is van wat het Heilige Boek de mensheid geeft.
  Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:
  Arabisch Betekenis

  Aantal keren vermeld in Koran

  Ad-Dunya Deze wereld 115
  Al-Akheerah Het Hiernamaals 115

  Al-Malaa’ikah Engelen 88
  Al-Shayaateen Satan 88

  Al-Hayah Leven 145
  Al-Maout Dood 145

  Al-Rajul Man 24
  Al-Mar-ah Vrouw 24

  Al-Shahr Maand 12
  Al-Yaum Dag 365

  Al-Bahr Zee 32
  Al-Bar Land 13

  Als we het aantal keren dat de woorden “land”en “zee” voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45.
  En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

  32/45 X 100% = 71.11111111%

  en

  13/45 X 100% = 28.88888888%

  En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888…%).
  Deze feiten illustreren weer een ander wonder van de koran.

  De wonderen van de koran zullen nooit eindigen.
  Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan).
  Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper.
  Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.

  BETER LEZEN VOORTAAN, JONGEMAN!!!!! 😛

  Wat doe ik hier eigenlijk nog? Jij wilt mijn vragen toch niet beantwoorden. Dus wat doe ik hier nog? Dit is geen discusieeren meer! En dat jij de vragen niet wilt beantwoorden omdat het over Islam en Christendom gaat, en niet over Satanisme, heeft hier niks mee te maken, want wast doe jij hier dan? Jij bent toch geen Christen of Moslim??? Kijk, fred is Christen, hij heeft het recht om hier te zijn, maar jij… Jij wilt vragen over jouw geloof niet beantwoorden in een topic dat niet eens iets met jouw geloof te maken heeft, maar je zit hier wel met mij en andere te discusieren….. 😕 raar…. :mrgreen:

 43. Aangezien, je eigenwijs als je bent, niet wil lezen wat ik heb geschreven, er geen vrede mee kan hebben dat anderen niet of weinig interesse hebben in de islam en je aan blijft komen met vage bewijsvoering die slechts voor jou zelf van waarde is, stop ik deze discussie.

 44. Beste David, het was een tijdje gelden, dat wij met elkaar in discussie zijn gaan. Ondertussen gaat het leven door, en link en rechts zijn enorm veel dingen gebeurd, die het leven zo enorm veel gecompliceerd maken. Ik wil je toch bedanken , voor je laatste reactie naar mij. Wie weet, zal ik je ooit op straat ontmoeten. Ik begrijp je protesterende relaas, tegen alle mensen die van binnen heel ander zijn, dan wat zij aan het buiten laten zien. David het gaat je goed, ik zal je blijven gedenken in mijn stille momenten. Fred.

 45. Van Mohammed zijn ook uit de islamitische overleveringen wel zaken bekend die niet bepaald passen in het gedrag dat als maatstaf geldt voor bijbelse profeten. Diens gedrag bij Khaybar en diens geconsumeerde kindhuwelijk zijn daar nog maar enkele facetten van. Diens duivelsverzen een andere. Deuteronomium 18:20-22 windt er geen doekjes om aangaande het volgen van dezulken.
  🙄

 46. @ Moslim : 1) aub leer eerst goed Nederlands. 2) Lees het boek “Niet in Mekka nog in Jeruzalem” van Jaap FijnvanDraat, dan praten we verder. Daar staan genoeg aanknopingspunten om je als Moslim te bekeren tot de ware religie -> Christendom.

 47. ALLAH is de god die grootst is en die de wereld heeft geschapen, waar om liegen jezus cristus het is dat moslims al zolang leven en het gaat erom dat ik jullie vragen nu ga beantwoorden:::

  1: hoe is de leven geschapen er is 1 reden dat is dat allah heeft gedaan.

  2: er was heel veel koraans en daar stond dat allah een pen had geschapen en een blad in dat blad ging het pen vanzelf op het blad schrijven en dat is gebeurd bvb dat mensen wanneer geboren zijn en wanneer ze de wereld gingen schapen enz.

  3: de satan was ook een profeet dat was ie vroeger en dat hij de beste profeet was beter dan profeet mohammed SVS en toen zei ALLAH dat wie de duivel wil zijn en toen zij de satan dat hij het wilde en nu is satan slecht en dat heeft allah gedaan dat ie gaat kijken dat de mensen toch niet in de duivel zou geloven dit wereld is een test als je doot gaat gaan we zien of je naar de hel gaat of hemel.

  4: DUS IN ALLAH GELOVEN A.U.B ❓

  de groeten

 48. Ga naar huis jullie allemaal…
  Geen een heilige boek wenst het slechte
  bij ons allemaal staat niet doden, niet liegen, maagd zijn voor het huwelijk en zo nog 10000 andere dingen.
  God is 1 … Allah betekend god, deal with it respect eachother zo komen we een heel stuk verder. In geen een heilige boek staat dood of spuug op iemand van het andere geloof. Liefde = Geloof en het zit in ons hart…..

 49. Er is maar een God of Allah die alles geschapen heeft , het gehele heelal en daar buiten.
  Allah/God heeft ons allemaal de opdracht gegeven om onze naasten lief te hebben.
  Wat zijn wij met z’n allen verkeerd bezig door ons te verschuilen achter een wet die in verschillende Boeken is opgetekend.
  Erger nog elkaar naar het leven staan , elkaar niet accepteren !
  God/Allah zal uiteindelijk hierover oordelen en niet u of ik !
  Allah/God is der enige weg naar het Eeuwige Leven dat niet het aardse leven is , een andere weg is er niet.

 50. Pastorale
  Als Christen kan ik hetzelfde zeggen van God. Waarom zitten wij elkaar dan eigenlijk dwars? Wij Islamieten en wij Christenen? Laten wij elkaar verdragen en respecteren! Ik ben het helemaal met je eens. Allah/God, Hij zegene je Dirk!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *