Teruggeven of niet?
Van mijn vriendin Martie Genger uit Curaçao ontving ik een brief, waarin een actueel onderwerp wordt besproken: Teruggeven of niet? Is het geen fout als er geen straf op staat?
Lees verder...

Het tijdsprobleem in de Griekse filosofie
Typerend voor het Griekse denken is niet zo zeer het tijds- als wel het ruimte-aspect. Het Griekse denken is immers niet zo zeer op het "worden" gericht, maar op het "zijn". Het gaat daarbij niet om de "geschiedenis" van de dingen, maar om de logica van de eeuwige dingen.
Lees verder...

De vrouw in het geloof VI
Als je op Internet gaat kijken, kom je verschillende artikelen tegen over de Vrouw in de Islam. Een beroemde passage uit de Koran is de volgende:
De mannen en vrouwen die zich (aan God) hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de oprechte mannen en vrouwen, de geduldige volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, ...
Lees verder...

Objectieve en subjectieve tijd
Objectieve tijdsvoorstellingen, zoals we die kennen uit de klok en de kalender, de levensjaren en jaargetijden in de natuur, corresponderen met ruimtelijke begrippen. Zo spreken we over een "lange" en een "korte" tijd.
Lees verder...

Sterfelijkheid doet onvergankelijkheid aan
Door mijn handicap kan ik niet meer naar de kerk gaan, heel jammer. Maar ik put inspiratie en geestelijke verdieping uit al het moois, dat Nederland-2 mij biedt. Graag doe ik onderstaand hiervan verslag.
Het begon gisteren tegen negenen met "Het hoge woord voor de zondag", dat dit keer kwam van schrijver Jan Siebelink.
Lees verder...

De vrouw in het geloof V
Kenmerkend voor de Islamitische vrouw is het dragen van een sluier. Maar in de Joodse traditie was dat ook gebruikelijk. Een Rabbijnse uitspraak is bijvoorbeeld: "Het is niets voor de dochters van Israël om onbedekt naar buiten te gaan" en "vervloekt zij de man, die het toestaat dat het hoofdhaar van zijn vrouw gezien wordt… een vrouw, die haar hoofdhaar toont om zichzelf te tooien, brengt armoede."
Lees verder...

Wie oren heeft, die hore!
Preek van zondag, 2 maart 2014
Schriftlezing: Mattheüs 13, 1-9


Jezus onderwijst aan het meer van Gennesareth, vanuit een bootje, omdat de massa op Hem aandringt.  Hij vertelt de mensen over het Koninkrijk der hemelen. Zoals zo vaak wordt de komst van  het Koninkrijk vergeleken met de oogst. Jezus laat het contrast zien: aan de ene kant de moeizame en vaak nutteloze arbeid van de zaaier, aan de andere kant het rijpe veld, dat overstelpend rijke oogst geeft.
Lees verder...

De vrouw in het geloof IV
Pas als er geen zoon is kunnen de dochters erven. De moeder kan helemaal niet erven van haar man. Geen wonder dus, dat weduwen en weesmeisjes het meest behoeftig waren in de Joodse maatschappij. In het Christelijke westen is dit heel lang zo gebleven, tot laat in de 19e eeuw!

Lees verder...

De vrouw in het geloof III
Er ligt een belangrijk verschil tussen de drie grote geloven op het punt van de echtscheiding. In het Joodse geloof is het zonder meer toegestaan, bij de Christenen is het verboden. Dat heeft te maken met het woord van Jezus: "En Ik zeg jullie: wie zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel - tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten (gescheiden) vrouw, pleegt overspel".
Lees verder...

De vrouw in het geloof II
We willen het nu hebben over "overspel". Hier ligt een verschil tussen de Koran en de Bijbel. In de Koran staat, dat overspel betrekking heeft op de buitenechtelijke verhouding van beide, zowel een getrouwde man als een getrouwde vrouw. De Bijbel beschouwt alleen de buitenechtelijke verhouding van een getrouwde vrouw als overspel.
Lees verder...

Heidelbergse Catechismus - Zondag 50
Preek van zondag, 9 februari 2014
Schriftlezing: Catechismus - Zondag 50


Nu gaat het om het dagelijkse brood. Daarmee begint het tweede gedeelte van het Onze Vader. Wij hebben eerst over de dingen van God gebeden: Uw Naam, Uw Rijk, Uw wil. Nu gaan we over onze eigen dingen bidden. De bede om het brood staat voorop, daarna komt pas onze schuld en onze verzoeking.
Lees verder...

De vrouw in het geloof I
Van een Moslimvriendin in het Maasstad-Ziekenhuis ontving ik een boekje "Vrouwen binnen de Islam", geschreven door een Amerikaanse professor Sherif Abdel Azim. Ik was wel benieuwd, wat daar in stond, en begon direct te lezen. Misschien zou het negatieve beeld, wat wij in ons land van de Islam hebben, wat bijgesteld kunnen worden!
Lees verder...

Heidelbergse Catechismus - Zondag 49
Preek van zondag, 2 februari 2014
Schriftlezing: Catechismus - Zondag 49


Wat moeten wij doen? Als eerste God bidden: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Als men zich op aarde maar gedroeg jegens Gods wil zoals men dat in de hemel doet, dan zou de aarde een stukje hemel worden! Dan zou er geen tegenstelling meer bestaan tussen hemel en aarde als het licht, dat staat tegenover de duisternis. Want in de hemel is het doen van de wil van God geen dwang maar heerlijkheid, vanzelfsprekendheid, dankbaarheid.
Lees verder...

Heidelbergse Catechismus - Zondag 48
Preek van zondag, 26 januari 2014
Schriftlezing: Catechismus - Zondag 48


Dat is de tweede bede van het Onze Vader. God is onze Vader en wij spreken tot Hem over Zijn Koninkrijk. De Vader is ook Koning, Gods Vaderschap en Koningschap horen bij elkaar. In het Vaderschap ligt het intieme, in het Koningschap het wereldwijde.
Lees verder...

Heidelbergse Catechismus - Zondag 47
Preek van zondag, 19 januari 2014
Schriftlezing: Catechismus - Zondag 47


De eerste bede van het Onze Vader gaat over de naam van God. De Catechismus behandelt die bede in twee gedeelten: het eerste deel heeft betrekking op de verhouding tussen God en de mensen, het tweede deel gaat over de verhouding tussen de mensen onderling.
Lees verder...

Tijd en taal
Taal is het middel om tijd uit te drukken. Maar gezien de ongrijpbaarheid van de tijd is niets moeilijker dan de uitdrukking ervan, ook in de taal. Of de tijd nu gebonden wordt aan ruimtelijke of aan psychische voorstellingen, zij blijft een meerdimensionaal gegeven.
Lees verder...

Tijd en ruimte
De betrekkelijkheid van de ruimtelijke voorstellingen zoals "lange tijd", "korte tijd", verleden, heden en toekomst doet Augustinus tenslotte besluiten, dat verleden, heden en toekomst geen ander bestaan hebben dan als praesent (aanwezigheid) in de herinnering of de verwachting ("memoria" en "expectatio"). Het bestaan van het heden is dan dat van de aanschouwing (de "contuïtus").
Lees verder...

Waar blijft de tijd
Wij weten allemaal, dat de tijd "vliegt", en toch ook hebben we het gevoel, dat het moment dat we NU beleven, er werkelijk is, en dat we het ook even vast kunnen houden. Uit ervaring hebben we ons de werkelijkheid van het heden eigen gemaakt, zo eigen, dat ook verleden en toekomst daarin opgenomen worden. Wij houden het verleden vast in het heden en wij grijpen in dat heden vooruit op de toekomst!
Lees verder...

Nieuwjaarsgedicht
Mijn vriendin Martie Genger stuurde mij een mooi gedicht:
De gelovige in mij.
"Ik heb de vaste grond gevonden..."
waarvan het psalmvers zegt.
Het troost zo onomwonden
"ja heus het komt terecht".
Lees verder...

Oudejaarsavond
Preek van dinsdag, 31 december 2013
Schriftlezing: Genesis  28, 16


Een gewaarwording, die ook over ons komt, vanavond, nu wij met elkaar het afgelopen jaar overdenken en alles wat daarin was de loupe laten passeren. Hoogtepunten en dieptepunten. Dat God daarbij is geweest... We hadden het veel te druk met onszelf om dat te merken.
Lees verder...

Jubileum reuma
Het is dit jaar 35 jaar geleden, dat de reuma zich bij mij aandiende. Dat is dus 7 keer 5! Het zevende kroonjaar! Echt  wel iets om even bij stil te staan, is 't niet?

Lees verder...

Vrede op aarde
Preek van zondag, 15 december 2013
Schriftlezing: Johannes 14, 27


De boodschap van "vrede op aarde" op het einde van het jaar is wel heel erg nodig om daarmee het nieuwe jaar in te gaan. Want er was veel onvrede in het afgelopen jaar, ruzie en oorlog alom. We zien nog de beelden van het verscheurde Syrië, van Mali, Egypte, de Oekraïne en ga zo maar door.  In de tijd van de profeet Jesaja was het niet anders.
Lees verder...

De Here is uw Bewaarder
Preek van zondag, 24 november 2013
Schriftlezing: Psalm 121, 5


We hebben lang tegen dit moment opgezien. We wisten, dat het komen zou en we hadden het al zo dikwijls eerder verwacht. Ja, we hadden gehoopt en gebeden, dat het eerder zou plaatsvinden. Want het is ook een moment van genade, wanneer een mens, moe gestreden, van zijn ontluisterende lijden verlost wordt. Hoe dikwijls hoorden we niet de verzuchting "Ik wou dat het maar afgelopen was".
Lees verder...

Heidelbergse Catechismus - Zondag 46
Preek van zondag, 3 november 2013
Schriftlezing: Catechismus - Zondag 46


Christus heeft ons geboden God aan te spreken met "Onze Vader". Wij bidden dus tot Iemand, een Persoon. Bidden is spreken met die Persoon, met God. Het is dus niet een mediteren in je zelf, een soort mijmering, een gedachtespel, een innerlijke gemoedsbeweging of zo. Nee, het is en spreken tot God, een zich uitspreken voor God. Ik sta vóór Hem, alleen of met elkaar. En ik spreek met Hem.
Lees verder...

Omzien naar elkaar
Als er iemand is, die naar ons omziet, dan is dat toch God wel! Gelukkig maar! Leest u de hele psalm en u zult dat ontdekken. Ook daar is een mens, die zich door anderen in de steek gelaten voelt. In wat voor omstandigheden, dat weten we niet. Maar God heeft hem of haar er doorheen geholpen. Zijn nimmer aflatende troost was de dragende factor.
Lees verder...

Heidelbergse Catechismus - Zondag 45
Preek van zondag, 6 oktober 2013
Schriftlezing: Catechismus - Zondag 45


De zondagen van het gebed staan in de catechismus direct achter de zondagen over de tien geboden, de "WET". Tegelijk zijn het ook de laatste zondagen van de catechismus. Dat is niet toevallig! Want als het goed is, loopt de overdenking van de 10 geboden uit op het besef, dat je er eigenlijk niets van terecht hebt gebracht (en brengt), dat je elke keer weer Gods geboden overtreedt en dat je toch eigenlijk maar een slecht mens bent. En dat besef brengt je tot het verlangen naar vergeving, tot de helpende hand van Christus en tot grote dankbaarheid, omdat Hij je ondanks alles toch niet in de steek laat. Uiteindelijk kun je dan alleen nog maar vragen: "Heer, wat wilt U dat ik doen zal?" En dat is het begin van alle bidden!
Lees verder...

Man met hoed
De eerste winkel, die we tegen kwamen, was er een van hoeden en petten. Dat trof, want we hadden al lang in Rotterdam naar een nieuwe hoed voor mij uitgekeken, maar niet gevonden. Of ze waren te klein of niet mooi genoeg! Maar hier was een overvloed in maten en kleuren en vormen!
Lees verder...

Het uur is voor u aangebroken
Preek van zondag, 15 september 2013
Schriftlezing: Romeinen 13, 11-14


Hoe ziet het ontwaken van een Christen er vandaag uit? Uit welke nacht moeten wij ontwaken? Tot welke dag mogen wij opstaan? Geldt dat alleen voor ons persoonlijk, of ook voor grotere verbanden zoals de samenleving, de Kerk, volken en culturen, oorlogsgebieden en noodlijdende landen? Waarin zien we dat de nacht ten einde loopt en de dag nabij is? Hoe kunnen we dat ook zelf laten zien?
Lees verder...

Naar de kerk op TV
Dat heb ik zondag gedaan, zelfs twee keer achter elkaar! Eerst was ik in de Eucharistieviering met de bisschop van Rotterdam, mgr. H. van den Hende, als voorganger. Daarna kwam er een dienst in het kader van de "Zendtijd der Kerken", uit Assen, van de Chr. Gereformeerde Kerk, geleid door ds. S. Otten. Beide diensten spraken mij op de een of andere manier aan.
Lees verder...

1-2-3 in Godsnaam
Martie Genger stuurde mij dit gedicht op die ze gemaakt had n.a.v. de Watersnoodramp in 1953.
Martie: ''Ik was toen 16 jaar en er werd aan de deur kleding voor de slachtoffers gevraagd. Dus gaf ik aan die vrouw een van de twee kledingstukken die ik toen nog maar had.
Lees verder...

In memoriam Micha
Mijn vriendin Annerien Groenendijk, de dochter van onze lieve overleden buurtjes, stuurde me deze week een overlijdensbericht van haar hond Micha.
Lees verder...

Met vakantie: Dubbel pech
Toen we uit Barendrecht vertrokken, op vrijdag 10 juli, had ik al koude rillingen. Aangekomen in ons huis(je) te Eerbeek, kroop ik gelijk onder de deken. De volgende ochtend bleek de oorzaak van mijn ziek voelen: wondroos. Mijn linker arm was vuurrood. Omdat we toch 's middags naar het ziekenhuis moesten voor de dialyse, heb ik verder geen actie ondernomen.
Lees verder...

The Tree of Life
The Tree of Life is een film, waar heel veel over verteld kan worden. Met handvatten naar de huidige problematieken van geloof, milieu, autisme, huwelijksproblematiek en relatieproblemen, opvoeding, kinderen die elkaar pesten, machtsuitoefening en nog zo veel meer.
Lees verder...

Ten hemel schreiend
Een gedicht van mijn vriendin Martie Genger uit Curaçao. Zij is een groot kunstenares en ook dichteres. Zoals velen vandaag worstelt zij met haar geloof. In dit gedicht wordt dat ook duidelijk.
Lees verder...

Luther XXII - Lees de geschriften van Maarten Luther
In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn plakkaat aan de kerkdeur van Wittenberg bevestigde. H. C. van Woerden (Lunteren) besteedt veel tijd aan het vertalen van Luther uit het oud-Duits, bij voorkeur uit geschriften die nooit in het Nederlands verschenen zijn.
Lees verder...

Mijn ziel dorst naar God
Preek van zondag, 12 mei 2013
Schriftlezing: Psalm 42, 3


Eens was God zo dichtbij -en zo zal het ook weer worden-, maar voor het zo ver is moet een mens heel wat afzuchten: "Wat buigt g' u neder, o mijn ziel, en zeilt ge onrustig in mij?".
Lees verder...

Terugblik op pasen
Wij hebben pas geleden Paasfeest gevierd. Hebben we ons ook afgevraagd waar dit feest vandaan kwam? Wie heeft ons het verhaal van Pasen het eerst verteld? Natuurlijk Lukas! Luistert u maar, hoe hij zijn Evangelieboek begint:
Lees verder...

Verloren en gevonden
Het gebeurde twee maanden geleden, in het weekend van 4 januari. Mijn vingers waren uitgezet vanwege de reuma, die al 35 jaar mij in zijn wurgende greep houdt. De trouwring sneed in mijn ringvinger. Ik besloot hem af te doen.
Lees verder...

Op weg naar Pasen
Preek van zondag, 3 maart 2013
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15, 26


In de gang naar Pasen wordt veel over de dood nagedacht, met name over de dood van onze Heer Jezus Christus. Maar ook over onze eigen dood. Want als iets duidelijk is in ons leven, is dat wij ten dode staan opgeschreven.
Lees verder...

Kerken kijken - Wemeldinge
Als sluitstuk van de restauratie van de Hervormde kerk in Wemeldinge (1987-1989) is een schitterend boekwerk verschenen van de hand van de heer G.J. Lepoeter, die reeds meerdere boeken en artikelen over kerken uit de regio en ook bijvoorbeeld over de Wilheminapolder op zijn naam heeft staan. De titel is "Kerk in perspectief, verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge, Kapelle/Wemeldinge".
Lees verder...

Goede reis
Jezus vraagt ons aan het begin van het nieuwe jaar: 'Ga je MET MIJ mee? KOM OP, sámen gaan we verder, de toekomst tegemoet...'
Lees verder...

Leonardo
"Wat is dat eigenlijk, God", vroeg zijn zoon. Leo Jacobs, de linkse actievoerder van weleer in Amsterdam, kwam eigenlijk woorden tekort en kon niet meer opbrengen dan: "Licht, God is voor mij Licht". Leo en ik hebben elkaar nooit mogen ontmoeten, toch is er contact. Hoe is dat mogelijk? Omdat onze innerlijke zielen afgestemd zijn op God, zo stel ik me dat voor, en ik denk dat het met mijn vriend Leo hetzelfde geval is. Het is ook daarom, dat ik drie van zijn columns, waarin hij schrijft over zijn hartoperatie, overneem op mijn website.
Lees verder...

In memoriam Toos, Leen, Wil en Jan
Kennelijk is het leven, ook die van een goede buurtgemeenschap, niet eeuwig. Of het moest zijn, dat we gaan van duisternis naar eindlijk eeuwig licht...
Lees verder...

Wees in geen ding bezorgd
Paulus ontkent niet de redenen van onze bezorgdheid. Het is ook heel terecht, dat we soms, zelfs heel vaak, bezorgd zijn... Maar we moeten daaronder niet gebukt gaan, we hoeven er niet aan onderdoor te gaan. We mogen onder die zware last onze hoofden niet te laten hangen. We moeten ze bij God brengen: in gebed en smeking en dankzegging.
Lees verder...

Gij zult het kind vinden
Preek van zondag, 11 december 2011
Schriftlezing: Lukas 2, 10-12


Oorlogen, kernbewapening, vliegtuigrampen, onderdrukking en hongersnood, geweldpleging en discriminatie, dat alles viert hoogtij, hoe past ons Kerstfeest daar nog in?
Lees verder...

Webmaster gezocht

Pastorale Kroes bestaat inmiddels meer dan 5 jaar en is op zoek naar een nieuwe webmaster die zin heeft om op vrijwillige basis wekelijk een uurtje aan de website te knutselen.

Werkzaamheden bestaan uit het redigeren van aangeleverde teksten, zoeken van bijpassende afbeeldingen, plaatsen van artikelen op internet en het opschonen van forumreacties.

Het volgende komt daarbij van pas: affiniteit met de onderwerpen en de strekking van de website, goede kennis van de Nederlands taal, enige kennis of ervaring met de technische werkzaamheden (HTML, afbeeldingen bewerken, MS Access, CityDesk CMS)

Reacties zijn van harte welkom via flipkroes@gmail.com


Lees verder...

Hulp in de noden der heiligen en gastvrijheid
Preek van zondag, 14 augustus 2011
Schriftlezing: Romeinen 12, 13


God houdt van ze, die noodlijdende mussen en mensenkinderen. Zijn hart en handen gaan voor hen open.
Lees verder...

Had dit niet voorkomen kunnen worden?
Wij kunnen niet accepteren, dat veelal sterke en levenslustige mensen de dood worden ingedreven door een onstuitbare het leven verwoestende ziekte. Zeker, wanneer dit zulke goede lieve mensen treft. Maar Jezus benadert de dood van de andere kant, van het echte leven, het eeuwige leven!
Lees verder...

Hulphond III - In memoriam Yce
Onze lieve Yce is naar zijn Schepper, daar mag hij gaan genieten van zijn rust en daar mag hij zoals hij ons beloofd heeft onze beschermengel zijn.
Lees verder...

De snoepjes die geen snoepjes waren
Dat moesten wel heel oude snoepjes zijn, want zij waren verhard en smaakten heel vies, zelfs een beetje bitter. Ik beet ze doormidden, zoals ik meestal doe, en heb de harde schil toen maar uitgespuugd.
Lees verder...

Copyright 2013 Pastorale Kroes